پایان‌نامه‌ها
استفاده از مخلوط آرد گندم و سيب زميني در تهيّه نان لواش
علي موحديان؛ استاد راهنما: 1 -دكترامیرحسین الهامی راد2-دكتر مهدی قیافه داودی؛ استاد مشاور: دكتر مهدی كریمی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي كشاورزی، رشته‌ي علوم وصنایع غذایی، 1391.    جزئيات بيشتر >>
آتانازی مرگ از روی ترحم از منظر ادیان الهی (اسلام ، یهود و مسیح )
حسن بهاري نيا؛ استاد راهنما: دكتر سیدحسین موسوی راد؛ استاد مشاور: دكتر ناظم تبریزیان.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1391.    جزئيات بيشتر >>
اسباب تملك اموال غير منقول در فقه و حقوق
محمد برغمدي؛ استاد راهنما: دكتر عباس برزویی؛ استاد مشاور: دكتر محمود غفوری نژاد.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1391.    جزئيات بيشتر >>
زمان انتقال مالكيت عقد بيع در حقوق ايران و فقه اماميه
مرتضي مراتيان؛ استاد راهنما: دكتر عباس برزویی؛ استاد مشاور: دكتر سید جواد خاتمی سبزواری.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1391.    جزئيات بيشتر >>
بررسي فقهي وحقوقي عده ي زنان
علي بهزادي فر؛ استاد راهنما: دكتر عباس برزویی؛ استاد مشاور: دكتر سید جواد خاتمی سبزواری.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي علوم انسانی، رشته‌ي فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1391.    جزئيات بيشتر >>
بیش‌تر
به تفكیك رشته
سایت‌های دیگر