صفحهٔ اصلي
فصل‌نامه‌ی علوم و فنّاوری غذایی - فراخوان مقاله

راهنمای پذیرش مقاله برای چاپ در فصل‌نامه‌ی تخصصی علوم و فنّاوری غذایی
(پرونده‌ی این متن در قالب PDF در انتهای این مطلب قابل دریافت است)

نحوهی تنظیم و صفحه آرایی:
1- اولویت در بررسی و پذیرش مقالههای ارسال شده با مقالههای تحقیقی (Research Papers) میباشد. مقالههای مروری (Review Papers) و یا گزارشهای كوتاه علمی (Short Communications) بهصورت موردی و در صورت تأیید هیئت تحریریه پذیرفته خواهد شد.
2- مقاله روی كاغذ سفید ( بدون خط) در قطع A4 باحاشیهی5/2 سانتیمتر و فاصلهی مناسب بین سطرها (1.5 Lines) و با نرم افزار Word-2003 و فونت B Lotus شماره 14 تایپ شود. جهت كلمات و جملات انگلیسی از فونت Times New Roman شماره 12 استفاده شود. لازم است كلیهی عنوانها به صورت پر رنگ(Bold) تایپ شود. كلیهی صفحات مقاله باید دارای شماره بوده، بیشتراز بیست صفحه نباشد.
3- یك نسخه اصل و 3 نسخه كپی خوانا و كامل مقاله همراه با فرم درخواست بررسی، به آدرس مجله ارسال گردد. در صورت پذیرش مقاله، ارسال نسخه ویرایش شده نهایی برروی CD ضروری است.
روش نگارش مقاله
صفحهی عنوان: عنوان كامل مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان (زیر نام نویسندهی مسوول مكاتبه، خط كشیده شود)،
درجهی علمی و سِمَت دانشگاهی، دانشكده، دانشگاه، شهر، نشانی پستی و رایانامه ( e – mail )، تلفنو دورنگار ذكر شود. این صفحه باید به امضای كلیه نویسندگان مقاله رسیده باشد. صفحهی عنوان نیاز به شماره گذاری ندارد.
قسمت های مختلف مقاله شامل عنوان، چكیده، مقدمه، مواد و روشها، نتایج و بحث،نتیجه گیری، سپاسگزاری، منابع و چكیده لاتین(Abstract)، باید به ترتیب وبه صورت زیر ارائه شود. بخشهای اصلی شامل : مقدمه، مواد و روشها، نتایج و بحث، نتیجهگیری، سپاسگزاری و منابع باید به ترتیب شماره گذاری شده و بخشهای فرعی یا زیر عنوان ها نیز با شمارههای مشتق شده از شماره اصلی، بیان شوند.
 
عنوان مقاله: در بالای صفحة اول به صورت وسط چین نوشته میشود. باید خلاصه، واضح و بیان كنندة موضوع تحقیق بوده، از 20 كلمه تجاوز نكند.
 
چكیده: چكیدهی فارسی نباید بیش از 250 كلمه باشد و لازم است تمام آن در یك پاراگراف نوشته شود. متن چكیده با فونت B Lotus شماره 12 تایپ و فاصله بین سطرها به صورت Single در نظر گرفته شود. چكیده باید مختصر و دربرگیرندهی محتوای مقاله و برجستهترین نتایج آن بدون استفاده از جدول یا شكل و كلمات اختصاری تعریف نشده، باشد. حداكثر 5 كلید واژهی متناسب با متن، در سطری مجزا پس از چكیده آورده شود.
 1- مقدمه: مقدمه باید بیان كنندهی سوابق پژوهشی مربوط به تحقیق و توجیه ضرورت و نیز ذكر اهداف تحقیق ارائه شده در مقاله باشد. معمولاً هدف از انجام پژوهش در انتهای بخش مقدمه و قبل از مواد و روشها آورده میشود. استناد به منابع در متن با آوردن شماره منبع در انتهای جمله یا پاراگراف و در داخل پرانتز انجام میشود. در صورت استفاده از چندین منبع، شمارهها به ترتیب از كوچك به بزرگ آورده شده و توسط ویرگول از یكدیگر جدا میشوند. در متن مقاله به جز اسامی علمی جنس و گونهها (به صورت ایتالیك) نباید از واژه های خارجی استفاده شود و در صورت ضرورت، معادل انگلیسی كلمه، با قراردادن شماره در پانویس صفحاتآورده شود.
2- مواد و روشها: در این بخش مواد و وسایل به كار رفته، نحوهی نمونهبرداری و اجرای آزمایش ها با ذكر منبع و همچنین طرح آماری مورد استفاده و روش پردازش و تجزیه و تحلیل دادهها، ارائه شود. حتیالمقدور از شرح جزئیات اندازه گیریها پرهیز شود. چنانچه در قسمت مواد و روشها، معادلات ریاضی ارائه میشود لازم است كلیهی اجزای معادله دقیقا تعریف شود.
3- نتایج و بحث: نتایج و بحث باید بصورت توام ارائه شود. در نتایج، یافته های تحقیق، ارائه شده و در قسمت بحث، تفسیر نتایج با استناد به منابع علمی مرتبط با موضوع صورت گیرد.بهتر است نتایج حاصل از پژوهش با نتایج سایر محققین نیز مقایسه شود. عنوان جدولها در بالا و عنوان شكلها در پایین آنها آورده شود. این عناوین باید كاملاً گویای نتایج ارائه شده در جدول یا شكل بوده و كلیهی اطلاعات و تعریف های لازم را در برداشته باشند. عناوین شكل ها و جدول ها باید با فونت لوتوس شماره 12 تایپ شود. از كلماتی نظیر نمودار، گراف، نقشه، تصویر و نظایر آن خودداری شده، تنها از واژهی "شكل" استفاده شود. كلیهی نتایج باید در مقیاس متریك (SI) بوده و نتایج عددی تنها به یك صورت (شكل یا جدول) ارائه گردد. تعداد جدولها و شكلها باید با حجم مقاله متناسب باشد. از آوردن جدولها و شكلهایی كه دادههای آن ها در متن مقاله به طور كامل شرح شده، اجتناب شود. عكس ها، نمودارها و كارهای ترسیمی اصلی بوده، معمولاً به صورت سیاه و سفید تهیه شود. چنانچه عكس رنگی برای چاپ ارائه گردد، هزینهی كلیشه و چاپ به عهدهی نگارنده میباشد. نمودارها باید واضح، مطالب آن خوانا و در صورت لزوم دارای واحد باشد.
4-نتیجهگیری: نتیجه باید مختصر و گویای دستاورد نهایی و به عبارت دیگر جمعبندی كلی نتایج حاصل از پژوهش باشد (این بخش اختیاری میباشد).
5- سپاسگزاری: در صورت نیاز میتوان تشكر و قدردانی از موسسهها یا اشخاص را قبل از فهرست منابع انجام داد.
6- منابع: تنظیم فهرست منابع مطابق شیوهی هاروارد (Harvard: Author/Date Style ) انجام شود. تعداد منابع باید با حجم و ماهیت مقاله متناسب و حتیالامكان محدود باشد. منابع مورد استفاده به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی اولین نگارنده ذكر شود. در تنظیم مراجع ابتدا مراجع فارسی و سپس لاتیـن به صورت پیوسته شمارهگذاری شود.
چنانچه به چند اثر از یك نگارنده استناد شود، ترتیب درج آنها بر حسب سال انتشار از قدیم به جدید صورت پذیرد. در صورتی كه مقالههای منفرد و مشترك از یك نویسنده ارائه شود، ابتدا مقالههای منفرد و سپس مقالههای مشترك به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب شوند. چنانچه یك منبع دارای چندین نگارنده باشد، حداكثر نام شش نویسنده ذكر شود و اگر تعداد، بیشتر از شش نفر باشد بعد از ذكر نام نفر ششم عبارت "و دیگران" در فارسی و "et al." در انگلیسی آورده شود. اسامی مولفین با ویرگول (در انگلیسی كاما) و یك فاصله از یكدیگر جدا و قبل از نوشتن نام آخرین نویسنده از كلمه "و" در فارسی و یا "and" در انگلیسی استفاده شود.
در نوشتن عنوان مقاله یا كتاب لاتین فقط اولین حرف اولین كلمه عنوان با حروف بزرگ نوشته شود و عنوان مجله یا كتاب به صورت ایتالیك تایپ شود.
 
 نحوهی تنظیم فهرست منابع
 كتاب :
ملكی، م. و دخانی، ش . 1374 . صنایع غذایی . جلد اول، انتشارات دانشگاه شیراز، شیراز، صفحات 101-33.
Belitz, H.D. and Grosch, W. 1999. Food chemistry. Springer, Berlin, pp. 305-310.
فصلی از یك كتاب:
Gounstone, F.D. 2000. Composition and properties of edible oils. in: Edible oil processing (Editors: W. Hamm and R.J. Hamilton). CRC Press, Sheffield, pp. 1-30.
مقاله چاپ شده در مجلات:
فرهوش،ر. 1382. بررسی مقاومت حرارتی فراكسیون عمده آنتی اكسیدانی برگ گیاه نوروزك. مجله علوم و صنایع كشاورزی، جلد 17، شماره 1، 60-53 .
Ahmed, I. A. and Robinson, R. K. 1999. The ability of date extracts to support the production of aflatoxins. Food Chemistry, 66(3): 307-312.
اختراع ثبتشده:
Karnofsky, G. B. and Hansotte, R. J. 1982. Process for extracting oleaginous seed materials, particularly cottonseed, with aqueous alcohol, U. S. Patent 4,359,417.
منابع اینترنتی(وب سایت):
Gupta, M.K. 2005. Frying oils. Available at: http://media.wiley.com/product_data/excerp/92/04713854/0471385492.pdf (accessed: Jan. 2007).
National Institutes of Health,2002. Menopausal hormone therapy, Available at: http://www.nih.gov/PHTindex.htm (accessed: Jan. 2003).
مقالههایچاپشده در پروسیدینگ كنگرهها و همایشها:
یوسفی، م. 1384 . بررسی پراكنش و نحوه تولید فرآورده های دارویی گونه های بید در خراسان، مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی، مشهد مقدس.
Noel, S. and Collin, S. 1995. Trans-2-nonenal degradation products during mashing. In Proceeding of the 25 th European brewery convention congress (pp. 483-490). Oxford : IRL Press.
سازمان به عنوان مولف یا ناشر (استانداردها):
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 1373. روش اندازهگیری پایداری روغنها و چربیهای خوراكی در برابر اكسید شدن. استاندارد ملی ایران، شماره 3734، چاپ اول.
 
پایاننامهها و طرحهای تحقیقاتی:
قراچورلو،م.1385 . ارزیابی كیفیت، فراكسیونگیری و بهبود خصوصیات كیفی چربی حیوانی جهت تولید روغنهایی با خصوصیات كاربردی مناسب در صنایع غذایی، پایاننامه دكتری رشته مهندسی كشاورزی، علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات، دانشكده كشاورزی.
 چكیدهی انگلیسی (همراه با عنوان): چكیدهی انگلیسی(Abstract) تا حد امكان منطبق با چكیده و عنوان فارسی بوده و در انتها واژههای كلیدی در سطری جداگانه آورده شوند. نام و نشانی نویسندگان نیز در زیر عنوان آورده شود.
 
توجه مهم: رعایت كلیه اصول و قواعد نگارش و نشانهگذاری الزامی بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است. از اینرو توصیه میشود نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله، آن را به كمك متخصصین زبانهای فارسی و انگلیسی مورد بازبینی و ویرایش دقیق قرار دهند.
پرونده‌‌ها
Guide3.pdf 118.525 KB
راهنمای پذیرش مقاله برای چاپ در فصل‌نامه‌ی تخصصی علوم و فنّاوری غذایی
1