صفحهٔ اصلي
فصل‌نامه‌ی علوم و فنّاوری غذایی - مشخصات

مشخصات فصل‌نامه‌ی علوم و فنّاوری غذایی

صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد سبزوار

مدیر مسئول:
دكتر سیدعلی مرتضوی

سردبیر:
دكتر گیتی كریم

مدیر داخلی:
دكتر امیرحسین الهامی‌راد

هیأت تحریریه:
دكتر هاشم پورآزرنگ
دكتر مهرداد قوامی
دكتر فخری شهیدی
دكتر محمدحسین حداد خداپرست
دكتر محمدرضا سعیدی اصل

ویراستار ادبی:
دكتر ابوالقاسم امیر احمدی

نشانی:
سبزوار، میدان شریعتی، بولوار پاسداران، ساختمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی، حوزه‌ی معاونت پژوهشی، دفتر فصلنامه‌ی علوم و فنّاوری غذایی، كد پستی: 14711-96188             
تلفن و نمابر:
2650117 - 0571

رایانامه:
jfst AT iaus.ac.ir

تارنما:
http://iaus.ac.ir/fst

راهنمای پذیرش مقاله

1