صفحهٔ اصلي
آشنايي با كانون قرآن وعترت
اهداف كانون قرآن وعترت
عملكرد كانون قران و عترت
خبرهای كانون قرآن و عترت
همايش اساتيد مشاور ستاد شاهد وايثارگرواحد سبزوار
گردهمايي اساتيد مشاور دانشجويان شاهد وايثارگر واحد سبزوار روز سه شنبه مورخ 16/5/86 در مجتمع دانشگاهي برگزار مي گردد.

گردهمايي اساتيد مشاور دانشجويان شاهد وايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار با حضور جناب آقاي دكتر سعيدي رياست محترم دانشگاه و رياست ارجمند ستاد شاهد وايثارگر ، معاونين مسوولين مديران و كارشناسان گروه هاي آموزشي و مسوولين بنياد شهيد درروز سه شنبه مورخ 16/5/86 در طبقه فوقاني سلف سرويس مجتمع دانشگاهي برگزار مي گردد هدف از برگزاري اين همايش بررسي وضعيت درسي و تحصيلي دانشجويان شاهد وايثارگر دلايل مشروطي و بررسي امكان حذف مشروطي با توجه به برنامه ريزي دقيق آموزشي ودرسي ، ارائه گزارش كار كتبي وشفاهي اساتيد مشاور مي باشد.