دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: افضل ابادی، فهیمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
هدف این پژوهش بررسی تاثیر قابلیت های پویا، خلاقیت و قابلیت نوآورانه و تاثیر آنها بر مزیت رقابتی و عملکرد شرکت با نقش تعدیلگری جهت گیری کارآفرینانه می¬باشد. این پژوهش از نظر هدف جز ...


نویسنده: خسروجردی، رویا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر تعارضات زناشویی بر احساس تنهایی و اضططراب جطدایی زنطان شطاغل شطهر سطبزوار صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری دادهها ت ...


نویسنده: پارسه، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
کی از نهادهای اساسی حقوقی و سیاسی، نهاد «انتخابتات» استت. انتخابتات ازجملته وتابطه هتای تمتایز نظامهای مردم سالار از دیگر نظامها و از شاخصهای مهم ارزیابی و کیایت عملکرد اینگونه نظا ...


نویسنده: مروی، روشنک ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
با توجه به اینکه نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری سبب آسیب به صاحب حق و همچنین از بین رفتن میل به ابداع و اختراع و خلاقیت شده و جامعه از نتایج بالقوه فکر طبقه مبتکر و متفکر خود محروم می ...


نویسنده: نجاتی مقدم، محمدامین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده حقوق مالکیت فکری یا معنوی امروزه اهمیت ویژه ای بر خوردار است به گونه ای که در دانشگاههای جهان جایی را به خود اختصاص داده و به دلیل ارزش اقتصادی و مالیت زیاد و درآمدهای سرشارآ ...


نویسنده: مطهری نسب، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده در معامله فضولی شخصی مال غیر را بدون اذن مالک موضوع معامله قرار می دهد و برای دیگری معامله می نماید بدون اینکه از قبل مالک یا قانون اذن داشته باشد. در فقه امامیه و حقوق ایرا ...


نویسنده: غفاری اصل، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کارایی بازار سهام و کیفیت سود با نقش تعدیلی کارایی سرمایه گذاری و بحران مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژو ...


نویسنده: خرمک، زینب ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
خلاصه پایان نامه (چکیده پایان نامه در حد اکثر 250 کلمه به زبان فارسی ) هدف از پژوهش بررسی رابطه شفقت به خود و خودگویی مثبت با ملال تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه دوازدهم شهر بردسکن ...


نویسنده: براتی، محمدابراهیم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده در باره وضعیت افراد کم توان ذهنی و نقش سازمان بهزیستی و استانداردهای حاکم در زمینه آنان سخن بسیار آمده ، اما در حوزه حقوقی این قشر خلاء بسیار مشهود است . هدف پژوهش حاضر آنست ...


نویسنده: تقوی، عاطفه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
هدف از انجام این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی کاربرد قاعده احسان در قوانین خانواده می باشد. روش انجام این پژوهش از نوع مطالعات کتابخانه ای بوده و از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. روش گردا ...