دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد احسانی فر، ۱۳۹۹

تجزیه و تحلیل پویایی های قیمت بیت کوین

چکیده: رمز ارزها پدیده‌ی نوظهور عصر حاضرند که پژوهشگران جهانی را با دغدغه‌ی جدید و غیرمنتظره‌ای مواجه ساخته‌اند. بیت کوین یک نوآوری برخاسته از گسترش اینترنت و تحقق یک ایده اقتصادی در قالب یک برنامه رایانه‌ای به نام بلاک چین است.با توجه به اهمیت روزافزون شناخت رمز ارزها و استقبال کم‌نظیر افکار عمومی نسبت به بیت کوین به‌عنوان بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین رمز ارز حال حاضر دنیا، اهمیت شناخت ماهیت و عوامل تأثیرگذار بر روی قیمت آن بیش‌ازپیش آشکار گردیده است. هدف پژوهش حاضر «تجزیه‌وتحلیل پویایی‌های قیمت بیت کوین» است که در این راستا از داده‌های روزانه موجود بین 1 ژانویه 2013 (12 دی‌ماه 1391) تا 1 جولای 2020 (11 تیرماه 1399) مربوط به قیمت بیت کوین استفاده‌شده و فرضیه‌های تحقیق آزمون گردیده است. فرضیه‌های این پژوهش بر اساس سنجش تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته، تنظیم‌شده‌اند.متغیرهای تحقیق شامل متغیر وابسته قیمت بیت کوین (نرخ مبادله بین بیت کوین و دلار امریکا) و همچنین متغیرهای مستقل شامل نرخ برابری دلار با یورو، نرخ برابری دلار با یوان، شاخص نوسان VIX، شاخص سهام S&P500، قیمت نفت و طلا به‌عنوان دو کالای مهم در عرصه جهانی، میزان مقبولیت و جستجوی واژه بیت کوین در موتور جستجوگر گوگل و فاکتور تکنیکی هاشریت می‌باشند. همچنین سه مدل آماری جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق تهیه و با استفاده از آزمون هم جمعی گرنجر( Granger causality test)،رگرسیون خطی، آزمون‌های حداقل مربعات معمولی (OLS) و مدل تکنیک خود رگرسیون وقفی توزیعی(ARDL) به بررسی و برآورد مدل‌ها پرداخته‌شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که بین قیمت بیت کوین و خوش‌بینی نسبت به بازار و همچنین میزان و حجم جستجوی کلمه بیت کوین در گوگل ترندز رابطه معناداری وجود دارد اما در خصوص قیمت بیت کوین و فاکتور تکنیکی هاشریت، قیمت طلا، قیمت نفت، شاخص S&P 500، نرخ برابری دلار و یورو، نرخ برابری دلار و یوان و درنهایت حجم استخراج‌شده بیت کوین رابطه معناداری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها: کلیدواژه ها: بیت کوین، S&P 500، VIX، هاش ریت، حجم استخراج،گوگل ترندز،نرخ برابری

M.A. Thesis:

an analysis of bitcoins price dynamics

Abstract Currency cryptocurrencies are an emerging phenomenon of the present age that has made global researchers with new and unexpected concerns if constructed. Bitcoin is an innovation as opposed to the development of the Internet and the realization of an economic idea in the form of a controlled computer program called Blockchain. Due to the increasing recognition of the cryptocurrency and the growing public acceptance of Bitcoin as the largest and most popular cryptocurrency in the world today, the recognition of the nature and factors affecting its price has become more and more apparent. The purpose of the present study is to "analyze the price dynamics of bitcoin" which is available in this regard from the daily date between January 1, 2013 (July 12, 2012) to July 1, 2020 (July 11, 1399) related to the bitcoin price used and test research hypotheses. Has been. Hypothesis research is based on measuring independent variables on the dependent variable. Variable research includes bitcoin price dependent variable (exchange rate between bitcoin and US dollar) as well as independent variables including dollar-euro exchange rate, yuan freight rate, VIX volatility index, S & P500 stock index, oil and gold prices. These two types of important products worldwide, the level of acceptance and search for the word bitcoin in the Google search engine and the technical factor of Hashrit are included. Also, three statistical models were prepared for testing research hypotheses and using Granger collective test (Granger causality test), linear regression, minimum architectural circuits test (OLS) and distributed endowment regression (ARDL) technique model to investigate and use Other models pay. . Finding this study showed that there is a significant relationship between bitcoin price and optimism about the market as well as the amount and volume of bitcoin word searches in Google Trends, but in the specifications of bitcoin price and hashrit technical factor, gold price, oil price, S&P index. 500, the exchange rate of the dollar and the euro, the exchange rate of the dollar and the yuan, and finally the volume of bitcoin mining did not show a significant relationship.

Keywords: Keywords: Bitcoin, S&P 500, VIX, Hash Rate, Mined Volume, Google Trends, Equality Rate