دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: امین شاکریان، ۱۳۹۹

بهینه سازی مصرف انرژی در محاسبات لبه با استفاده از تئوری بازی

چکیده: تئوری بازی یکی از نظریه های جدیدی که به تازگی از علوم پایه وارد علوم انسانی شده و با بیان تکنیک های متفاوت مدل سازی، کمک هایی به پیشرفت زمینه های مختلف علمی کرده است. این نظریه با ترسیم مدل هایی از شرایط استراتژیک و تجزیه و تحلیل تصمیمات و تعاملات درون آن، امکان مطالعه روابط سازمان با عوامل درونی و برونی را در راستای بدست آوردن نتیجه بهینه فراهم می کند. در این پایان نامه به بهینه سازی مصرف انرژی در محاسبات لبه با استفاده از تئوری بازی می پردازیم که با اضافه کردن زمانبدی پردازنده باعث از بین رفتن عدم انتظار کشیدن کاربران می شود که بستگی به تعداد کاربران نیز دارد، چنانچه تعداد کاربران زیاد باشد مقدار مصرف انرژی و زمان محاسبات افزایش می یابد. کلمات کلیدی: تئوری بازی ، محاسبات لبه و اینترنت اشیا کلمات کلیدی: تئوری بازی ، محاسبات لبه و اینترنت اشیا کلمات کلیدی: تئوری بازی ، محاسبات لبه و اینترنت اشیا

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی: تئوری بازی ، محاسبات لبه و اینترنت اشیا

M.A. Thesis:

Optimizing energy consumption in edge calculations by mastering game theory

Game theory is one of the new theories that has recently entered the humanities from the basic sciences and by contributing to different modeling techniques, has contributed to the development of various scientific fields. This theory, by drawing models of strategic conditions and analyzing decisions and interactions within it, allows the study of the organization's relationship with internal and external factors in order to achieve optimal results. In this article, we will discuss the optimization of energy consumption in edge calculations (EC) using game theory, which by adding processor time, eliminates the lack of waiting for users, which also depends on the number of users. Energy consumption and computation time increase. Keywords: Game Theory, Edge computhing and Internet of Things Keywords: Game Theory, Edge computhing and Internet of Things Keywords: Game Theory, Edge computhing and Internet of Things Keywords: Game Theory, Edge computhing and Internet of Things Keywords: Game Theory, Edge computhing and Internet of Things Keywords: Game Theory, Edge computhing and Internet of Things

Keywords: Keywords: Game Theory, Edge computhing and Internet of Things