دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مجتبی ذاکری بجدن، ۱۳۹۹

تنوع جنسیتی هیئت مدیره ، کیفیت سود و آگاهی بخشی قیمت سهام

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ی بین کیفیت سود و میزان آگاهی بخشی قیمت سهام و همچنین نقش تعدیلی تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر این رابطه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای بررسی این موضوع، فرضیهی پژوهش بر مبنای یک نمونهی آماری متشکل از 901 شرکت طی سالهای 9111 لغایت 9111 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره مورد آزمون ) قرار گرفت. بدین منظور از شاخص کیفیت اقلام تعهدی بر اساس مدل فرانسیس و همکاران ) 5002 به عنوان نمایندهی کیفیت سود و از شاخص هم زمانی تغییر بازده سهام شرکت با تغییرات بازده بازار به عنوان نمایندهی میزان آگاهی بخشی قیمت سهام استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که رابطهی بین کیفیت سود و میزان آگاهی بخشی قیمت سهام از نظر آماری مثبت و معنادار است. همچنین تنوع جنسیتی هیئت مدیره رابطه ی بین کیفیت سود و میزان آگاهی بخشی قیمت سهام را تعدیل می کند. در توجیه این یافتهها میتوان بیان کرد که وقتی کیفیت سود افزایش می یابد، میزان آگاهی بخشی قیمت سهام افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها: واژههای کلیدی: تنوع جنسیتی هیئت مدیره، کیفیت سود، اقلام تعهدی، آگاهی بخشی قیمت سهام

M.A. Thesis:

Borad gender diversity , earnings quality and stock price informativeness

The main purpose of this study is to investigate the relationship between earnings quality and stock price awareness and also the moderating role of gender diversity of the board of directors on this relationship in companies listed on the Tehran Stock Exchange. In order to investigate this issue, the research hypothesis was tested based on a statistical sample consisting of 019 companies during the years 5102 to 5151 and using multivariate regression models. For this purpose, the quality index of accruals based on the model of Francis et al. (5112) has been used as a representative of earnings quality and the index of concurrence of changes in company stock returns with changes in market returns has been used as a representative of stock price awareness. The results of this study show that the relationship between earnings quality and stock price awareness is statistically positive and significant. The gender diversity of the board also moderates the relationship between earnings quality and stock price awareness. To justify these findings, it can be said that when the quality of earnings increases, the level of stock price awareness increases. Key words: Board Gender Diversity, Earnings Quality, Accruals, Stock Price Informativeness

Keywords: