دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا کمالی نصر، ۱۳۹۹

تبیین سلب مالکیت در معاهدات اقتصادی سرمایه گذاری و نحوه حل و فصل اختلافات

جهت جذب سرمایه گذاری خارجی بایستی امنیت در کشور میزبان برای سرمایه گذار وجود داشته باشد و مهمترین راه برقراری امنیت جبران خسارت عادلانه در فرضی است که از سرمایه گذران سلب مالکیت صورت بگیرد. سلب مالکیت به هر صورتی که واقع گردد مستلزم جبران خسارت می باشد.تعیین سلب مالکیت مستقیم امری ساده و روشن است منتها در ارتباط با سلب مالکیت غیر مستقیم لازم است که دادگاه در ارتباط با مفاد معاهده صورت گرفته نظر بدهد. راه های متعددی برای دادگاه ها در جهت شناخت موارد سلب مالکیت غیر مستقیم وجود دارد مانند: درجه تداخل با مالکیت ، ویژگی اقدامات دولتی، تداخل اقدامات دولتی با انتظارات معقول و سرمایه گذاری مورد حمایت. در قانون ایران در رابطه با سلب مالکیت نظام حقوقی مدونی وجود ندارد، بعد از انقلاب در این رابطه قوانین متعددی وضع شده است منتها غالبا این قوانین با یکدیگر در تعارض هستند و در رویه سازمان های اجرا کننده این قوانین عملکرد های متفاوتی را از خود نشان می دهند. دولت ها بر اساس منافعشان اهداف متفاوتی را دنبال می نمایند. کشورهای میزبان بیشتر در صدد اعمال قانون داخلی خود هستند در حالی که کشورهای سرمایه فرست خواهان اعمال قانون بین المللی می باشند. شرط ثبات در قراردادها از جمله شروطی است که می تواند منافع سرمایه گذاران را تأمین نماید. اصولا رویه واحدی در این زمینه وجود ندارد. و مفاد معاهده های دو جانبه می تواند در تعیین قانون حاکم و شروط حاکم بر قرارداد موثر باشد.

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری، معاهده، سلب مالکیت ، حل و فصل اختلافات.

M.A. Thesis:

Explain the deprivation of ownership in investment economic agreements and how to resolve disputes

In order to attract foreign investment, there must be security in the host country for the investor, and the most important way to establish security is fair compensation in the event that investors are expropriated. Expropriation in any form requires compensation. Determining direct expropriation is simple and straightforward, but in connection with indirect expropriation it is necessary for the court to comment on the provisions of the agreement. There are several ways for courts to identify cases of indirect expropriation, such as the degree of interference with property, the nature of government action, the interference of government action with reasonable expectations, and the investment supported. There is no codified legal system in Iranian law regarding the expropriation of property. After the revolution, several laws have been enacted in this regard, but often these laws are in conflict with each other, and in the practice of organizations implementing these laws show different functions. they give. Governments pursue different goals based on their interests. Host countries are more likely to enforce their domestic law, while capital countries are more likely to enforce international law. The condition of stability in contracts is one of the conditions that can serve the interests of investors. There is basically no single procedure in this regard. And the provisions of bilateral agreements can be effective in determining the governing law and the terms of the contract.

Keywords: investment, contract, expropriation, dispute resolution.