رئيس دانشگاه
معاونين
دكتر ابوالقاسم امیراحمدی
معاون علمی
علی كریمی
معاون اُمور دانشجويی
قاسم قاسمی
معاون توسعه‌ی مدیریت و منابع
رؤسای دانشكده‌ها
مديران دانشگاه
تقی علی‌محمدی
مدیر حراست
سیداحمد حسینی
مشاور امور حقوقی
رضا دیهیم
مدیر امور آموزش
علی‌اكبر شفیعی
مدیر روابط عمومی
ریاست
رضا بازقندی
مدیر امور مالی
باقر مهذبی
مدیر امور پژوهش و فنّاوری
حمیدرضا فخاری
مدیر امور دانشجویی
احمد حیدری
مدیر امور اداری و رئيس اداره‌ی طرح‌های عمرانی
مهندس سعید نوروزیان
مدیر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات
رؤساي اداره‌ها
جواد وحداز
رئیس صندوق رفاه دانشجویان
مجید رضایی
رئیس اداره‌ی امور فارغ‌التحصیلان
احمد حیدری
مدیر امور اداری و رئيس اداره‌ی طرح‌های عمرانی
معصومه باشتنی
رئيس اداره‌ی اُمور كتاب‌خانه‌ها
معاونت پژوهش و فنّاوری
مسئوولان
مسئول امتحانات حمیدرضا احمدی
مسئول امتحانات
مهندس سیدجعفر عربشاهی
مسئول امور ثبت نام
معاونت آموزش
حسین یوسف‌آبادی
مسؤول دبیرخانه
محمّدرضا نارنجی
مسؤول اُمور آموزش و برنامه‌ریزی
معاونت آموزشی
رضا برقبانی
مسؤول كارگزینی
علی‌ شریعتمدار طهرانی
مسؤول دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی
ساير مديران
چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400