صفحهٔ اصلي
اساس‌نامه‌ی انجمن علمی

باسمه تعالی

اساس‌نامه انجمن علمی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار

فصل اول :كلیات و اهداف
ماده‌ی 1) نام انجمن: انجمن علمی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
 
انجمن علمی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار انجمنی است علمی، تخصصی، پژوهشی، فرهنگی و غیر سیاسی كه در این اساس‌نامه اختصاراً انجمن نامیده می‌شود.
 
ماده 2) محل انجمن: مركز اصلی انجمن در شهرسبزوار واقع است.
 
ماده 3 : تابعیت : انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و تمامی اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی ، ولایت مطلقه فقیه ونظام جمهوری‌اسلامی ایران اعلام می‌دارند و هیچ یك از اعضاء حق فعالیت علیه نظام جمهوری‌ اسلامی ایران را ندارند . در غیر این صورت عضویت كان لم یكن خواهد بود .
ماده 4 : مدت فعالیت : مدت فعالیت انجمن از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدود می باشد .
ماده 5 : اهداف انجمن به شرح زیر است:
بند 1 : تعمیم و تعمیق روابط علمی و پژوهشی بین اعضاء .
بند 2 :ایجاد ارتباط مستقل ومستمر بین دانشگاه و اعضاء انجمن به منظور رفع نیازهای علمی و تخصصی اعضاء .
بند 3 :به هنگام كردن دانش اعضاء و آشنایی بیشتر با مسائل موضوع انجمن .
بند 4 : شناخت وطرح مسائل و مشكلات موضوع انجمن و ایجاد زمینه های تحقیقاتی جدید در جهت حل مشكلات .
بند 5 : كمك به اعضاء در امور آموزشی و پژوهشی
بند 6 :ایجاد ارتباط با انجمن ها و موسسات علمی و تحقیقاتی داخل و خارج كشور در راستای تبادل اطلاعات علمی و شناساندن توانمندی علمی دانشگاه آزاد اسلامی
بند 7 :.انتشار نشریات در زمینة . . . . و انجام فعالیت های مشابه برابر مقررات دانشگاه آزاد اسلامی و قوانین كشور .
بند 8 : تلاش در جهت اعتلای دانشگاه آزاد اسلامی در ایران و جهان . 

ماده 6 :. وظايف و نوع فعاليت هاي انجمن :

انجمن صرفاُ در زمينه هاي پژوهش، آموزشي ، مشاورة علمي و اجرايي در حوزة فلسفه والهيات در گرايشهاي مربوطه و حمايت علمي و پژوهشي از اعضاء فعاليت خواهد داشت .
اهم اين فعاليت ها به شرح ذيل مي باشند :
الف ) ايجاد زمينه هاي ارتباط بين انجمن ، دانشگاه و ساير مراكز علمي به منظور :
1 ـ تبادل نظر علمي ،آموزشي ،مشاوره أي در دانشگاه و ساير مراكز ذيربط:
2 ـ انتقال دستاوردهاي علمي و عملي اعضاء به دانشگاه و ساير مراكز علمي و متقابلاً انتقال آخرين يافته هاي علمي به انجمن
ب ) مهيا ساختن محيطي مناسب براي اعضاء به منظور :
ج ) كمك به اشاعه فرهنگ استقلال ،آزادي ،توسعه علمي و نفي وابستگي از طريق:
1 ـ تشكيل كنفر انسها ، سمينارها و گردهمايي هاي علمي و تخصصي در زمينه مربوطه .
2 ـ شناسايي وتجزيه وتحليل مشكلات و نارسايي هاي موجود در زمينه هاي مربوط به مسائل علمي موضوع انجمن .
3 ـ ارائه طريق جهت حل مشكلات و انعكاس نتايج حاصل از بررسيها به مراجع ذيربط
ماده 7 : طرحها و برنامه ها و ساير اقداماتي كه در اساسنامه پيش بيني شده و به نحوي با وظايف يكي از وزارتخانه ها يا سازمان هاي دولتي ارتباط داشته باشد پس از كسب موافقت وزارتخانه و سازمان دولتي ذيربط به مرحله اجرا در خواهد آمد .
تبصره: كسب موافقت از وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي از طريق رياست واحد مربوطه انجام خواهد گرفت .

فصل دوم: شرايط و نحوه عضويت و انواع آن

ماده 8 : شرايط عضويت: هر يك از دانشجويان ، فارق التحصيلان و استادان رشته ااهيات ومعارف اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزواركه واجد شرايط ذيل باشند با تصويب هيئت مديره مي توا نند به عضويت انجمن در آيند .
1 ـ اعتقاد به جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي .
2 ـ پذيرفتن مفاد اساسنامه .
3 ـ عدم محروميت از حقوق اجتماعي بنا به دلايل قانوني .
4 ـ پرداخت حق عضويت
ماده 9 : انجمن داراي دو نوع عضو است : اصلي و افتخاري
الف ) اعضاء اصلي كه داراي حق رأي بوده و حق عضويت را مي‌پردازند .
ب ) اعضاء افتخاري از دانشمندان، پژوهشگران و استادان ايراني بوده و با پيشنهاد هيئت مديره توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند

فصل سوم اركان انجمن

ماده 10 : اركان انجمن عبارتند از :
الف ) مجمع عمومي
ب ) هيئت مديره
ج ) بازرس يا بازرسان
ماده 11 : مجمع عمومي عاليترين مرجع تصميم گيري در انجمن مي‌باشد كه به صورت عادي يا فوق‌ العاده تشكيل مي‌شود .
1 ـ الف) مجمع عمومي عادي :
ماده 12:مجمع عمومي با رعايت تشريفات مندرج در اين اساسنامه، سالي يكبار در نيمه دوم هر سال تشكيل خواهد شد .براي رسميت جلسه، حضور نصف بعلاوه يك نفر اعضاي رسمي جهت تصويب‌هر موضوعي لازم بوده و راي موافق اكثريت اعضاء ضرورت دارد.در صورتي‌كه در دعوت نخست، تعداد حاضرين به حد نصاب نرسيد، جلسه دوم به فاصله پانزده روز تشكيل و با هر تعداد حاضر، جلسه رسميت خواهد يافت .
ماده 13 : وظايف مجمع عمومي عادي :
1 ) انتخاب اعضاء هيئت مديره و بازرس يا بازرسان
2 ) استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره و بازرس يا بازرسان
3 ) تعيين خطي مشي كلي انجمن براي سال آتي
4 ) بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيئت مديره
5 ) تعيين ميزان حق عضويت سالانه و تصويب تراز نامه و بودجه انجمن
6 ) تعيين روزنامه جهت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي انجمن
ماده 14 ـ مجمع عمومي فوق العاده :
مجمع عمومي فوق العاده با رعايت ضوابط مشابه مجمع عمومي عادي و با شرايط زير تشكيل خواهد شد :
1 ) با در خواست هيئت مديره ،بازرس يا بازرسان
2 ) با درخواست يك سوم از اعضاء انجمن
تبصره 1: دعوت براي مجمع عمومي فوق العاده كتبي بوده وحداقل تا دو هفته قبل از تشكيل آن به اطلاع اعضاء خواهد رسيد .
تبصره 2:مجمع عمومي فوق العاده، جهت رسميت يافتن، همان شرايط مجمع عمومي را خواهد داشت .
تبصره 3:تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با‌حداقل دو سوم آراء موافق از‌تعداد‌حاضر درجلسه‌معتبر خواهد بود .
ماده 15: وظايف مجمع عمومي فوق العاده :
1 ) تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه
2 ) بررسي و تصويب انحلال انجمن
3 ) عزل هيئت مديره
تبصره : عزل هيئت مديره بايد با اطلاع كميسيون مركزي انجمن هاي علمي دانشگاه و تائيد رياست دانشگاه آزاد اسلامي در دستور كار مجمع قرار گيرد .
ماده 16:اركان مجمع :
مجمع عمومي توسط هيئت رئيسهاي مركب از يك رئيس و يك منشي و دو ناظر اداره مي شود .
تبصره :اعضاي هيئت رئيسه با اعلام قبولي نامزدي خود در مجمع انتخاب خواهند شد.
ماده 17:هيئت مديره انجمن :

1/17 :اعضاي اصلي هيئت رئيسه أي مركب از هفت نفر است كه در جلسة مجمع عادي از ميان اعضاي اصلي انجمن و با راي مخفي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند. جلسه مجمع عمومي براي انتخاب هيئت مديره، اعضاء علي‌البدل و بازرس‌(بازرسان) فقط با حضور نماينده تام‌الاختيار كميسيون مركزي انجمن هاي علمي دانشگاه، رسميت مي يابد.
تبصره1: انتخاب مجدد هيئت‌ مديره در دوره هاي بعد بلامانع بوده و هيئت‌ مديره موظف است حداكثر 45 روز قبل از پايان تصدي خود انتخابات هيئت مديره جديد را برگزار كرده و نتيجه را يك هفته قبل از پايان تصدي خود به كميسيون مركزي انجمن هاي علمي، ادبي و هنري دانشگاه اعلام دارد .
تبصره2: علاوه بر اعضاي اصلي هيئت مديره، سه نفر نيز به عنوان اعضاي علي البدل برگزيده خواهند شد تا در صورت كناره گيري، عزل، غيبت غير موجه ويا فوت يكي از اعضاء قبل از انقضاي دوره هيئت مديره، جانشين وي گردد اولويت با عضو علي البدلي خواهد بود كه بالا ترين آراء را كسب كند. حضور اعضاي مذكور در جلسات هيئت مديره به عنوان مشاوريا ناظر بدون حق راي بلا مانع است.
تبصره3:جلسات هيئت مديره با حضور حداقل 5 نفر از اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آراه معتبر خواهد بود .
تبصره4: اعضاي هيئت مديره حداثر يك هفته بعد از انتخاب با تاييد كميسيون مركزي تشكيل جلسه داده و از بين خود يك نفر رئيس، يك نفر نائب رئيس (دبير انجمن) و يك نفر خزانه دار را انتخاب خواهند نمود .
حدود اختيارات آنها طبق ماده 18 اين اساسنامه خواهد بود.
تبصره5: هيئت مديره علاوه بر جلساتي كه به طور مرتب و حد اقل دو ماه يكبار تشكيل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت كتبي يا تلفني رئيس يا نايب رئيس تشكيل جلسه فوق العاده خواهد داد. فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن و تشكيل جلسه حداقل سه روز خواهد بود.
تبصره6:شركت اعضاي هيئت مديره در جلسات آن ضروري است و غيبت‌هر يك از اعضاء بدون عذر موجه وبدون اطلاع قبلي تا سه جلسه متوالي در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود .
2/17 :اعضاي هيئت مديره بصورت افتخاري انجام وظيفه خواهند كرد .
3/17 :رئيس در حدود اختياراتي كه از طرف هيئت مديره به او تفويض شده نماينده هيئت مديره بوده و از طرف اين هيئت حق امضاء خواهد داشت.
ماده 18: وظايف و اختيارات هيئت مديره :
هيئت مديره نماينده قانوني انجمن بوده و وظايف و اختيارات آن به شرح ذيل مي‌باشد :
حفظ و حراست اموال منقول و غيرمنقول انجمن، رسيدگي و ثبت و نگهداري حسابهاي انجمن پرداخت ديون و وصول مطالبات ، اجراي مصوبات مجمع عمومي ، افتتاح حساب در يكي از بانكها ، انجام تشريفات قانوني‌ تعقيب جريانات قضايي، و‌ ماليات دركليه‌ مراحل قانوني تعيين حكم و‌وكيل و عزل آن، قطع و افصيل دعاوي انجمن ازطريق سازش ها و در صورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص اعم از حقوقي يا حقيقي با حق توكيل به غير .
هيئت مديره مي نوانند هر اقدام يا معامله اي را كه ضروري بدانند در مورد خريد، تملك، نقل وانتقال اموال غير منقول ، تبديل به احسن يا رهن گذاري، فك رهن و استقراض به استثناي فروش اموال غير منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي و تاييد كميسيون مركزي مي باشد را به نام انجمن انجام دهد.
تبصره1: جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجمع عمومي است، هيئت مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط بر رعايت حدود موضوع انجمن و مفاد اين اساسنامه را دارا مي باشد .
تبصره2:كليه اسناد و اوراق بها دار و تعهد آور با امضاء رئيس هيئت مديره يا نايب رئيس و خزانه دار ممهور به مهر انجمن خواهد بود. و ساير اوراق عادي و اداري با امضاء رئيس هيئت مديره داراي اعتبار است .
تبصره3:هيئت مديره بر پايه مفاد اين اساسنامه، درباره شرايط عضويت، نسبت به پذيرش داوطلبان واجد شرايط اقدام مي كند.
تبصره4:تا انتخاب هيئت مديره، مسئوليت انطباق وضعيت متقاضيان عضويت در انجمن با مفاد اساسنامه، به عهده هيئت موسس است .
تبصره5:هيئت مديره مي تواند از بين اعضاي واجد شرايط خود، در جهت اجراي اهداف مندرج در اساسنامه كميته هاي تخصصي تشكيل مي دهد .
تبصره6: آئين نامه اجرايي اين اساسنامه بعد از تصويب هيئت مديره و تائيد كميسيون مركزي انجمن هاي علمي، ادبي و هنري دانشگاه آزاد اسلامي قابل اجرا خواهد بود.
تبصره7: تصميمات متخده در كميته ها پس از تصويب در هيئت مديره قابل اجرا است.
ج )بازرسان:
ماده 19:مجمع عمومي عادي يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و دو نفر را به عنوان علي البدل براي مدت يك سال انتخاب خواهد نمود .
تبصره:انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلا مانع است.
ماده 20: وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است:
1)بررسي كليه اسناد و اوراق مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي .
2)مطالعه گزارش سالانه هيئت مديره اعم از مالي و غير مالي وتهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي
3) گزارش هر گونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي .
ماده 21: كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غير مالي در هر زمان و بدون قيد و شرط به وسيله هيئت مديره انجمن بايد جهت بررسي در دست بازرس (بازرسان) قرار گيرد.

فصل چهارم بودجه و مواد متفرقه
ماده 22: بودجه انجمن از طريق جمع آوري هدايا، اعانات،هبه و موقوفات، ما ترك مورد وصيت و نيز از محل عضويت اعضاء و كمكهاي دانشگاه آزاد اسلامي تامين مي‌شود.
ماده 23: درآمد و هزينه هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح و بيلان آن هر سال مالي جهت بررسي به كميسيون مركزي انجمن هاي علمي دانشگاه آزاد اسلامي ارائه خواهد شد .
تبصره1: كليه دفاتر مالي انجمن در مواقع مراجعه مامورين مالياتي و نمايندگان كميسيون مركزي انجمنهاي علمي، ادبي و هنري دانشگاه در اختيار آنان قرار خواهد گرفت .
تبصره2: سال مالي انجمن منطبق با سال هجري شمسي بوده و همواره از اول مهر ماه تا پايان شهريور ماه سال بعد خواهد بود .
تبصره3:كليه وجوه مازاد بر هزينه هاي انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن واحد نزد يكي از بانكهاي رسمي كشور جمهوري اسلامي ايران نگهداري خواهد شد .
تبصره4: هيئت مديره انجمن موظف است ميزان كمكهاي نقدي، منقول، غير منقول و خدمات دريافتي از واحد دانشگاهي خود را هر شش ماه يكبار به اطلاع كميسيون مركزي برساند
ماده 24:كليه مدارك رسمي انجمن اعم از پرونده ها و مدارك رسمي در دفتر مركزي انجمن نگهداري مي‌شود. امكانات رسمي انجمن با امضاي رئيس هيئت مديره و در غياب او نايب رئيس هيئت مديره و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.بديهي است هيئت مديره در حفظ و حراست از مهر انجمن، مسئوليت قانوني دارد.
تبصره: مصوبات و صورتجلسات هيئت مديره در دفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ ثبت و به امضاي اعضاي ذيربط خواهد رسيد.
ماده25: هر گونه تغييري در مفاد اساسنامه و تركيب اعضاي هيئت مديره در صورتي معتبر است كه به تصويب كميسيون مركزي انجمن هاي علمي دانشگاه آزاد اسلامي رسيده باشد .
تبصره: محل انجمن و اقامتگاه اعضاء هيئت مديره و اشخاص صاحب امضاء و تغييرات بعدي آن بايد به اطلاع كميسيون مركزي انجمنهاي علمي دانشگاه آزاد اسلامي برسد و مادامي كه اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود .
ماده26: انجمن داراي مهر و آرم مخصوص خواهد بود كه متن آن با تصويب هيئت مديره و مجوز كميسيون مركزي انجمن هاي علمي دانشگاه آزاد اسلامي تهيه و استفاده خواهد شد .
ماده27: انتشار هرگونه نشريه پس از كسب اجازه از سازمان مركزي ( معاونت پژوهشي) و تحصيل پروانه انتشار با رعايت كامل قانون مطبوعات انجام مي‌شود .
ماده28: با توجه به اينكه انجمن ماهيتاً غير تجاري مي‌باشد نمي‌تواند اعمال تجاري انجام دهد
تبصره: كليه فعاليت هاي علمي و فرهنگي در راستاي موضوع انجمن كه درآمد زا باشد، پس از اخذ مجوز از كميسيون مركزي از شمول ماده28 مستثتي خواهند بود.
ماده29: در صورت انحلال انجمن مجمع عمومي فوق العاده هيئت تصفيه أي انتخاب و اين هيئت موظف خواهد بود پس از اداء ديون و وصول مطالبات انجمن نسبت به واگذاري اموال و املاك به دانشگاه آزاد اسلامي اقدام نمايد . هيئت مذكور موظف است يك نسخه از شرح كامل آن را جهت بررسي به كميسيون مركزي انجمنهاي علمي دانشگاه آزاد اسلامي ارسال دارد .
: ماده30در صورت لزوم، تفسير كليه مواد و تبصره هاي اين اساسنامه، به عهده كميسيون مركزي انجمنهاي علمي، ادبي و هنري دانشگاه آزاد اسلامي است.
ماده31: اين اساسنامه (انجمن هاي علمي، ادبي وهنري ) در 31 ماده و 27 تبصره در جلسه مورخ 12/2/79 كميسيون مركزي انجمن هاي علمي به تصويب رسيد .


 

 
 
1