صفحهٔ اصلي
وظایف انجمن علمی

باسمه تعالی

وظایف انجمن علمی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار

1- ایجاد زمینه های ارتباط بین انجمن ،دانشگاه و سایر مراكز علمی به منظور:
- انجام امور پژوهشی،آموزشی در رشته مربوط
- انتقال دستاوردهای علمی و عملی اعضابه دانشگاه و سایر مراكز علمی و متقابلا''انتقال آخرین یافته های علمی به انجمن
2 - مهیا ساختن محیطی مناسب برای اعضا به منظور:
- تبادل نظر علمی،تخصصی وآماده سازی زمینه برای كارهای حرفه ای و ایجاد خلاقیت ها و فعالیت های علمی و پژوهشی
- ارائه طرح های پژوهشی در ارتباط با موضوع انجمن
3 - تشكیل كنفرانسها،سمینارهاوگردهمایی های علمی و تخصصی
4 - برگزاری سخنرانیهای علمی
5 - ترجمه و تالیف كتاب
6 - انتشار نشریات
7 - برگزاری اردو های علمی
8 - برگزاری كارگاهها ،مسابقات علمی وجلسات علمی
9 - تشكیل كلاسهای علمی آموزشی
به منظورتشویق دانشجویان به فعالیتهای علمی فوق برنامه علمی ،به اعضای فعال انجمنهای علمی در هر سال تحصیلی یكبار بنا به پیشنهاد رییس واحد و تایید رییس مركز مطالعات استراتژیك برای فعالیتهای زیرتخفیف در اولین نیم سال بعد از احراز شرایط اعطاء می شود:
  
 
ردیف
نوع فعالیت
1
ارائه مقاله در همایش ها
2
چاپ مقاله در همایش هاو مجلات معتبر
3
ارائه طرح های تحقیقاتی مفید
4
ترجمه ،تالیف و گرد آوری
 
1