صفحهٔ اصلي
خبرهاي شركت تعاوني مصرف كاركنان
عرضهٔ قند و شكر
قند و شكر براي همكاران در فروشگاه موجود است.


   قند به قرار هر كيلو 700 تومان و شكر به قرار هر كيلو 5۸۰ تومان در فروشگاه شركت تعاوني مصرف كاركنان موجود است. عرضهٔ قند و شكر به قيمت تعاوني فقط براي اعضاء ممكن است.