صفحهٔ اصلي
خبرهاي شركت تعاوني مصرف كاركنان
صفحهٔ شركت تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه
صفحهٔ مخصوص شركت تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار ايجاد شد.

   به ياري خداوند صفحهٔ ويژهٔ «شركت تعاوني مصرف دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار» در منوي «امور رفاهي» ايجاد شد. 
  
  عناوين اين صفحه فعلا به «در بارهٔ شركت تعاوني»، «معرفي هيأت مديره» و «خبرهاي شركت تعاوني» محدود مي‌شود. ليكن به زودي بخش‌هاي ديگري براي معرفي محصولات و ساير موارد ارائه خواهد شد.