صفحهٔ اصلي
رویدادهای مرتبط با دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی دومین دانشگاه برتر ایران شد
براساس رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان:


   دانشگاه آزاد اسلامی در ویرایش 2020 رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز» دومین دانشگاه برتر ایران شد.

   براساس ویرایش 2020 رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز»، دانشگاه آزاد اسلامی بعد از دانشگاه تهران در میان 500 دانشگاه برتر جهان و 70 دانشگاه برتر آسیا قرار گرفت.
31 دانشگاه ایرانی در میان دانشگاه ‌های برتر جهان جای گرفته‌اند كه امتیاز كل و رتبه 10 دانشگاه برتر ایرانی در نظام رتبه‌بندی «یو. اس. نیوز» به شرح زیر است:
نام مؤسسه
امتیاز كل
رتبۀ ملی
رتبۀ جهانی
دانشگاه تهران
52.4
1
405
دانشگاه آزاد اسلامی
50.5
2
454
دانشگاه صنعتی شریف
45.8
3
591
دانشگاه صنعتی اصفهان
45.7
4
595
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
43.3
5
676
دانشگاه صنعتی امیركبیر
43.2
6
678
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
43.2
6
678
دانشگاه تربیت مدرس
38.9
8
810
دانشگاه تبریز
37.9
9
841
دانشگاه شیراز
37.7
10
850

   بر پایه رتبه بندی موضوعی این نظام، دانشگاه آزاد اسلامی در 6 رشته موضوعی مهندسی مكانیك، ریاضی، مهندسی برق و الكترونیك، علوم كامپیوتر، شیمی و فیزیك برترین رتبه كشور را كسب كرد. همچنین دانشگاه آزاد اسلامی در رشته مهندسی مكانیك رتبه 5 بین المللی، در رشته ریاضی رتبه 29 بین المللی، در رشته مهندسی برق و الكترونیك رتبه 93 بین المللی، در رشته علوم كامپیوتر رتبه 110 بین المللی، در رشته شیمی رتبه 121 بین المللی و در رشته فیزیك رتبه 235 بین المللی را كسب كرده است.
   دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه های علوم كشاورزی با رتبه بین المللی 84، مهندسی عمران با رتبه بین المللی 35 و مهندسی با رتبه بین المللی 44 بعد از دانشگاه تهران رتبه دوم كشور را كسب كرد و در حوزه علوم گیاهی و دامی با رتبه 432 بین المللی بعد از دانشگاه های تهران و تربیت مدرس رتبه سوم ملی را كسب كرده است. همچنین در حوزه زیست شناسی و بیوشیمی با رتبه بین المللی 466، بعد از دانشگاه های علوم پزشكی تهران، تهران و علوم پزشكی شهید بهشتی رتبه چهارم ملی و در حوزه علم مواد با رتبه 225 بین المللی بعد از دانشگاه های تهران، امیركبیر، صنعتی شریف و صنعتی اصفهان رتبه پنجم ملی را كسب كرده است.
   در جدول زیر دانشگاه های برتر ایرانی در حوزه های موضوعی به همراه رتبه جهانی آنها آمده است:
حوزه موضوعی
دانشگاه های دارای برتر موضوعی و رتبه جهانی آنها
مهندسی مكانیك
دانشگاه آزاد اسلامی (5)، دانشگاه تهران (31)، صنعتی امیركبیر (55)، فردوسی مشهد (56) و علم و صنعت (98)
ریاضی
دانشگاه آزاد اسلامی(29) و صنعتی امیركبیر (60)
مهندسی برق و الكترونیك
دانشگاه آزاد اسلامی (93)، صنعتی شریف (148)، دانشگاه تهران (175) و صنعتی امیركبیر (212)
علوم كامپیوتر
دانشگاه آزاد اسلامی (110)، دانشگاه تهران (139)، صنعتی شریف(164) و صنعتی امیركبیر (174)
شیمی
دانشگاه آزاد اسلامی (121)، صنعتی نوشیروانی بابل(195)، دانشگاه تهران (195)، صنعتی شریف (276)، تربیت مدرس (325)، یاسوج (354)، صنعتی اصفهان (459) و ...
فیزیك
دانشگاه آزاد اسلامی (235)، صنعتی اصفهان (255)، صنعتی شریف (399)، دانشگاه تهران (399)، شیراز (606)، صنعتی امیركبیر (659)، یزد (669)، تبریز (694) و گیلان (716)
علوم كشاورزی
دانشگاه تهران (71)، دانشگاه آزاد اسلامی (84)، تربیت مدرس (116)، شیراز (150)، فردوسی مشهد (191) و صنعتی اصفهان (197)
مهندسی عمران
دانشگاه تهران (11)، دانشگاه آزاد اسلامی (35)، علم و صنعت (88) و صنعتی امیركبیر(97)
مهندسی
دانشگاه تهران (39)، دانشگاه آزاد اسلامی (44)، صنعتی امیركبیر(118)، صنعتی شریف (120)، صنعتی نوشیروانی بابل (174)، تبریز (178) و...
علوم گیاهی و دامی
دانشگاه تهران (184)، تربیت مدرس (334)، دانشگاه آزاد اسلامی (432) و شیراز (485)
زیست شناسی و بیوشیمی
علوم پزشكی تهران (310)، دانشگاه تهران (359)، علم پزشكی شهید بهشتی (444) و دانشگاه آزاد اسلامی (466)
علم مواد
دانشگاه تهران (155)، صنعتی امیركبیر (189)، صنعتی شریف (208)، صنعتی اصفهان (210)، دانشگاه آزاد اسلامی (225)، علم و صنعت (280)، تربیت مدرس (351) و...


منبع: سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی