صفحهٔ اصلي
خبرهای دانشگاه
چاپ مقاله مدیر آموزش دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار در مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی


   مدیر روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار از چاپ مقاله مدیر آموزش این دانشگاه در مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی این شهرستان خبر داد.

   علی‌اكبر شفیعی با بیان اینكه مقاله «ساخت مدل ارتباطی نقش ایزو در كیفیت آموزش نیروی انسانی» به قلم رضا دیهیم؛ مدیر آموزش دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار و نسرین میرچولی؛ كارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه علوم پزشكی سبزوار به مطالعه موردی بیمارستان امیرالمؤمنین تهران پرداخته است گفت: هدف از این پژوهش، طراحی و تبیین مدل ارتباطی نقش ایزو در كیفیت آموزش منابع انسانی بوده است.

   وی با تأكید بر اینكه پژوهش حاضر، كاربردی و تركیبی (كمی و كیفی) است خاطرنشان ساخت: این پژوهش با استفاده از روش نظریفه داده‌بنیاد با تعداد 10 نفر جامعه آماری پژوهش در بخش كیفی استادان و خبرگان و با روش نمونه‌گیری هدفمند انجام شد.

   مدیر روابط‌عمومی واحد سبزوار با برشمردن یافته‌های این پژوهش گفت: طبق یافته‌های مقاله ساخت مدل ارتباطی نقش ایزو در كیفیت آموزش نیروی انسانی، كیفیت آموزش منابع انسانی دارای پنج مؤلفه نیازسنجی آموزشی، طراحی برنامه آموزشی، اجرای فرایند آموزش، ارزش‌یابی فرایند آموزش و پایش فرایند آموزش بود.

   شفیعی افزود: این مقاله در وب‌سایت مجله دانشگاه علوم پزشكی سبزوار به نشانی http://jsums.sinaweb.net/article_1289.html نمایه و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است. /ه.د