صفحهٔ اصلي
گفتار
راهیان عشق

اي لالـه هاي رفتــــــــــــــــه برايِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِم دعا كنيِِِِِِِـد              تعلــيم درس عشق من از ابتـــــــــدا كنيد
در آتـــــــــش است قلب من از خنده هايتان                فكري به حال سـينه سوزان ما كنيــــــــد
من غبطه مي خورم به شما راهــيان عشق              اينـــــــــــك مرا ز صٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌفحه خــاكي جدا كنيد
در صحنه عداوت  دنيــــــــــــــــــا و قلـبّّّّّّّّّّّّ من              بشــكسته ام, به مكتــب عشق آشنا كنيد  
شـــــــــــايد درون قلبّّّّّّّّ مـن از نور ذره ایست              من را به نو ر راه خــــــــدا با خـــــــدا كنيد   
اينــك كه حــاجت است دو ركعت نماز عشق               اي خاكيان به ســرخي خون اقتــــدا كنيد