صفحهٔ اصلي
مدیر گروه
دكتر  امیرحسین الهامی‌راد
 
سمت  معاون پژوهش و فنّاوری
 
 
 
تلفن منزل:  
 
پست الكترونيكي  ah_elhami@iaus.ac.ir
 
 
 
توضيحات

تحصیلات:
1- لیسانس مهندسی كشاورزی – علوم و صنایع غذایی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار:1376-1372
2- فوق لیسانس مهندسی كشاورزی – علوم و صنایع غذایی - دانشگاه فردوسی مشهد:1378-1376
3- دكتری تخصصی (Ph.D) علوم و صنایع غذایی - دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات :1383 
 

سوابق شغلی:
1- عضو هیات علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار – از سال1379
2- مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار:1384-1381
3- عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار:از سال 1383
4- عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار:از سال 1385
5- مدیریت گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار: از سال1384
6- مدرس دروس شیمی مواد غذایی،بیوشیمی و تكنولوژی روغن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
7- مسئول و مدرس آزمایشگاه روغنهای خوراكی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار 


عنوان پایان‌نامه‌ی كارشناسی ارشد:
شناسایی آلودگیهای قارچی رب گوجه فرنگی فله و بهینه سازی شرایط نگهداری آن در سردخانه
Identification of bulk tomato paste fungal contaminations and improvement its storage conditions in cold store 

  
  
عنوان پایان‌نام‌ی دكتری:
استفاده از تركیبات فنلی طبیعی، جهت پایدارسازی فراكسیون مایع تالوی گوسفندی و ارزیابی خصوصیات سینرژیستی آنها با فسفولیپیدها 
 
Stabilizing Effect of Natural Phenolic Compounds on Tallow Liquid Fraction and Their Synergistic Activities with Phospholipids

  
 
كنگره‌های بین‌المللی:  
1-Evaluation of physicochemical and microbial changes of the bulk tomato paste in coldstore, Accepted for Poster Peresentation,13 th World Congress of Food Science & Technology(IUFOST),Food is Life,17-21 September 2006,Nantes,Farance.
 
2-Effect of Hydrocolloieds on Yoghurt Rheology, Accepted for Poster Peresentation(IUFOST),13 th World Congress of Food Science & Technology,Food is Life,17-21 September 2006,Nantes,Farance.
 
3-Process optimization of sesame milk according to Iranian preferences, Accepted for Oral Peresentation,13 th World Congress of Food Science & Technology(IUFOST),Food is Life,17-21 September 2006,Nantes,Farance.
 
4-Evaluation of heat resistance of pomegranate peel extract with antioxidant activity in sunflower oil, Accepted for Poster Peresentation, 13 th World Congress of Food Science & Technology(IUFOST),Food is Life,17-21 September 2006,Nantes,Farance.
 
5- Evaluation of physicochemical and microbial changes of the bulk tomato paste in coldstore, Peresented as Oral, International Conference on Innovations in Food and Bioprocess Technologies,12-14 December
2006,Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand.
 
6- Formulation of Salix aegyptiaca hydrolat based carbonated drink and evaluation of its physicochemical and microbial changes during storage, Peresented as Oral, International Conference on Innovations in Food and Bioprocess Technologies,12-14 December 2006,Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand.
7- Antioxidant Activity and Thermal Properties of Salvia Leriifolia (Norouzak) Root Extract, Accepted for Oral Peresentation,5 th International Congress on Food Technology, 9-11 March 2007, Thessaloniki, Greece
8- Phenolic Compounds and Antioxidant Activity of Henna Extracts (Lawsonia inermis), Peresented as Poster, 7 th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds, S. Yunusov Institute of the Chemistry of Plant Substances,October 16-18,2007,Tashkent,Uzbekistan 
  
  
مقاله های چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی:
1- ارزيابي تغييرات فيزيكو شيميايي و ميكروبي رب گوجه فرنگي فلًه در طي نگهداري در سردخانه،مجله علوم و فنون كشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، سال هشتم،شماره اول ، بهار 1383
 
2- شناسايي آلودگيهاي قارچي رب گوجه فرنگي فله در سردخانه و تعيين ميزان فراواني آنها، مجله پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، جلد1 ،شماره 1 ،1384.
3- بررسی پايداری حرارتی انواع مختلف روغنهای گياهی مايع موجود در بازار مصرف ايران، مجله علمی پژوهشی علوم غذایی و تغذیه،دانشكده علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،سال سوم ،شماره 4، پاییز 85.
 
4- تعيين مقدارسديم وپتاسيم بيست نوع ميوه و سبزي بازارتهران و مقايسه نتايج حاصل با داده هاي USDA ، مجله علمی پژوهشی علوم غذایی و تغذیه،دانشكده علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،سال سوم ، شماره 3،تابستان 1385.
 
5- بهینه سازی فرآیند توليد شيرگياهي از دانة كامل وكنجاله كنجد بر اساس ذائقه مصرف كنندگان ایرانی، مجله پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، جلد2 ،شماره 1 ،1385.
6- فرمولاسیون نوشابه گازدار با استفاده از عرق بید مشك وارزیابی تغییرات فیزیكوشیمیایی ومیكروبی آن درطی نگهداری، مجله پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران ،دانشگاه فردوسی مشهد، جلد2 ،شماره 1 ،1385.
7-تولید و فرمولاسیون شیر گیاهی بدون لاكتوز از دانه خربزه و ارزیابی خواص فیزیكوشیمیایی آن، مجله علمی پژوهشی علوم غذایی و تغذیه،دانشكده علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،سال چهارم، شماره1، زمستان 1385. 
  

مقاله های چاپ شده در  مجلات ISI:
1- شناسایی منبع جدید آنتی اكسیدان(بوتئین ) در ریشه گیاه نوروزك


كنگره ها و سمینارهای داخلی:  
دومین سمینار علمی كاربردی دانه های روغنی و روغنهای نباتی ایران -22 مرداد 1386 – تهران، ارائه به صورت پوستر 


طرح‌های پژوهشی:
1- شناسایی آلودگیهای قارچی رب گوجه فرنگی فله و بهینه سازی شرایط نگهداری آن در سردخانه، امیر حسین الهامی راد، فخری شهیدی ، ریحانه نوربخش، فرحناز قلاسی مود
محل اجراء: دانشگاه فردوسی مشهد- موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی خراسان ،
شروع : 1376           خاتمه: 1378
 
2-بررسی عوامل موثر بر تولید كنسانتره و سركه از توت سفید.امیر حسین الهامی راد(مجری) ،سید حسین استیری ، علی دشتی
محل اجراء: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، شماره طرح:008/508/81038
شروع : 5/11/1381 خاتمه: 1386
 
3- مقایسه تاثیر فساد ناشی از كپكهای پنی سلیوم و آسپرژیلوس بر خصوصیات كیفی رب گوجه فرنگی و بررسی میان عدد هوارد با ویژگیهای فیزیكوشیمیایی محصول، امیر حسین الهامی راد(مجری)،علی اصغر محمدی ، مهدی ظهوریان
محل اجراء: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، شماره طرح: 012/508/82046
شروع:                   خاتمه: در حال اجراء
 
4-تولید شیر بدون لاكتوز از كنجد پوست گیری شده یا كنجاله آن، دكتر محمد حسین حداد خداپرست(مجری)،دكتر محمد باقر حبیبی نجفی، مهندس امیر حسین الهامی راد
محل اجراء: دانشگاه فردوسی مشهد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
شروع: 7/12/1381 خاتمه:
 
4- بررسی خواص گندمهای تولیدی منطقه سبزوار،ابوالقاسم عبدالله زاده (مجری)، امیر حسین الهامی راد ،موسی الرضا هوشمند دلیر
محل اجراء: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، شماره طرح: 006/508/80028
شروع : 10/4/1381          خاتمه:
 
5- شناسایی منبع جدیدی از بوتئین در ریشه گیاه نوروزك، دكتر محمد حسین حداد خداپرست(مجری)، مهندس امیر حسین الهامی راد، مهندس امیر حق دوست ، مهندس سید حسین استیری
محل اجراء: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، شماره طرح: 011/508/82045
شروع :                  خاتمه: 23/12/1384
 
6- تهیه نوشابه گازدار با استفاده از عصاره گیاهان داروئی،علی اصغر محمدی(مجری)،
 امیر حسین الهامی راد. محمد سلامی نیا.
محل اجراء: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، شماره طرح: 007/508/81033
شروع : 1/8/81         خاتمه:1386
 
 
رتبه‌های علمی - پژوهشی:
1- دریافت لوح تقدیر از شورای پژوهش و فناوری استان خراسان جهت طرح پژوهشی « بهینه سازی شرایط نگهداری رب گوجه فرنگی فله در سردخانه» ، ستاد بزرگداشت هفته پژوهش ،1379
2- عضو كمیسون تدوین استاندارد ملی 5766- رب گوجه فرنگی فله - آئین كار نگهداری در سردخانه، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، دی ماه 1380
3- پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، با كسب رتبه دوم،1384
4- پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، با كسب رتبه اول،1385
5- پژوهشگر برتر منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی در گروه مهندسی و كشاورزی، با كسب رتبه دوم، 1382
6- پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، با كسب رتبه اول،1386 
  
  
ترجمه و تألیف كتاب:
1- فراوری میوه ها- تغذیه ،فراورده ها و مدیریت كیفی، امیر حسین الهامی راد (مترجم)، نشر جهانكده، 1381، شابك :7-7-93057-964
 
2- مبانی سینتیك واكنشها در مواد غذایی ، امیر حسین الهامی راد، مسعود یاورمنش، نشر بیهق،1385، شابك : 0-8-96130-964