صفحهٔ اصلي
مدیر گروه
دكتر  هاشم پورآذرنگ
 
سمت  عضو هیأت علمی
 
 
 
تلفن منزل:  
 
 
 
 
 
توضيحات

تحصیلات:
- كارشناسی ارشد شیمی؛ شیمی مواد غذایی از دانشگاه هامبورگ 1970
- دكتری تخصصی شیمی؛ شیمی مواد غذایی از دانشگاه هامبورگ 1974


سوابق شغلی:
- از سال 1354 لغایت 1357 عضو هیأت علمی انیستیتو تغذیه
- از سال 1357 لغایت 1373 استادیار گروه تغذیه و علوم صنایع غذایی در دانشكده‌های - داروسازی و كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
- از سال 1373 لغایت 1382 دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
- از سال 1382 استار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد 

فعالیت‌های اجرایی:
مدیر گروه تغذیه از سال 1358 لغایت 1361
مدیر گروه علوم و صنایع غذایی از سال 1366 لغایت 1367
مدیر گروه علوم و صنایع غذایی از سال 1372 لغایت 1375
مدیر گروه علوم و صنایع غذایی از سال 1379 لغایت 1382 


مقاله های چاپ شده در  مجلات ISI:
1. H.Pourazarang،A.Moazzami،Fazli ،Inhibition of mutagenic N –nitroso compound formation in sausage samples by using l ascorbic and a – to copherol ، Meat science
2. A .Motamedzadegan،H.Pourazarang،F.Shahidi،Dietary Mineral content Fattyacid and amino Acid composition of fish of three species of kilka (clupeidae) from the Caspian sea Aqualiti food product technology
3. R. Farhoosh، H.Pourazarang، M.H.H Khodaparast، M.Rahimzadeh and s.M sejedi،2004، Extraction and Separatian of antioxidant compounds from salvea lerufalia، JAST 


فهرست مقاله‌های علمی و پژوهشی:
1. هاشم پور‌آذرنگ عبد‌المجید مسكوكی ،1372 ، بررسی اثر كلروكلسیم بر حفظ كیفیت واریته های سیبب نگهداری شده در شرایط معمولی ، علوم وصنایع كشاورزی
2. هاشم پور‌آذرنگ حبیب معاون شهیدی ،1373 ، بررسی تغییرات ارزش غذایی دو نوع سیب‌زمینی بومی و دهسرخ مشهدی در خراسان در شرایط انبار‌داری ، علوم و صنایع كشاورزی
3. عبد‌المجید مسكوكی هاشم پورآذرنگ ، 1373 ، اثر كلروركلسیم بر حفظ خصوصیات كیفی ارقام مهم سیب در سرد‌خانه ، پژوهش
4. مهدی كریمی ـ هاشم پور‌آذرنگ علی مرتضوی ، 1376 تأثیر افزون جوانه گندم بر كیفیت نان و خواص رئولوژیك پخت ، علوم و صنایع كشاورزی
5. رسول كدخدایی ـ علی مرتضوی ـ هاشم پورآذرنگ ،1377‚ تولید نوشیدنی تخمیری از آب كره شیرین ، علوم و صنایع كشاورزی
6. شهره نیكخواه ـ هاشم پور‌آذرنگ ـ عبد‌المجید مسكوكی ، 1378 بررسی اثر كلرو‌كلسیم بر حفظ خصوصیات كیفی ارقام گلابی در سرد‌خانه ، علوم و صنایع كشاورزی
7. پوران ابریشمچی ـ هاشم پور‌آذرنگ ـ محمد‌حسین حداد خداپرست ـ رضا فرهوش ، 1381 ‚استخراج عصاره ‌آنتی اكسیدانی برگ گیاه نوروزك با حلالهای آلی و بررسی خصوصیات آن ، علوم صنایع كشاورزی
8. رضا فرهوش ـ حداد خدا‌پرست ـ هاشم پور‌آذرنگ محمد رجبی‌زاده ـ محمد سبدی ، 1382 ‚ بررس مقاومت حرارتی فراكسیون عمده آنتی‌اكسیدان برگ نوروزك ، علوم و صنایع كشاورزی
9. معصومه مهربان – هاشم پورآذرنگ‚ 1384‚ اثر اسانسهای طبیعی آویشن و زنیان بر كنترل رشد آسپرژیلوس پارازیتوكس در پسته‚ پژوهشهای علوم و صنایع غذاییمقاله‌های ارائه‌شده در كنفرانس‌های بین‌المللی:  
1. عبد‌المجید مسكوكی ـ هاشم پور‌آذرنگ ‚ مهر 1371‚ اثر كلر‌وركلسیم بر حفظ خصوصیات كمی و كیفی ارقام مهم سیب در سرد‌خانه ‚ دانشكده كشاورزی كرج
2. مرضیه حسینی‌نژاد ـ هاشم پور‌آذرنگ ـ محمد‌رضا كوشكی‚ آذر 75 ‚ تهیه نوشابه گاز‌دار از آب انار‚ نهمین كنگره ملی صنایع غذایی كرج
3. مرضیه حسینی‌نژاد ـ هاشم پور‌آذرنگ‚ خرداد 77 ‚بررسی امكان تهیه نوشابه گاز‌دار از میوه‌جات بومی‚ همایش و نمایشگاه بزرگ صنایع غذدایی كشوردانشگاه فردوسی مشهد
4. سید عطا معظمی ـ هاشم پور‌آذرنگ ـ حداد خداپرست‚ تیر 78‚ خنثی كردن افلاتوكسین از طریق اتصالات سطحی‚ باغین كرمان
5. شهره نیكخواه ‌ـ هاشم پور‌آذرنگ‚ آذر 78‚ نقش تحقیقات دركاهش ضایعات میوه گلابی با استفاده از كلرور كلسیم ‚همایش سراسری مراكز تخصص و توسعه صنایع كشور تهران
6. مهدی كریمی ـ هاشم پور‌آذرنگ علی مرتضی زهرا شیخ‌الاسلامی‚ اسفند 79‚ بهره‌وری در استفاده از جنین و سبوس گندم گامی به سوی تامین امنیت غذایی‚ سومین كنفرانس اقتصاد كشاورزی ایران دانشگاه فردوسی مشهد
7. شهره نیكخواه هاشم پور‌آذرنگ اسفند 79 نقش تحقیقات در افزایش بهره‌وری میوه‌های دانه‌دار سومین كنفرانس اقتصاد كشاورزی ایران
8. معصومه مهربان ـ هاشم پور‌آذرنگ سید علی رهنمودی عبد‌الحمید مسكوكی‚ شهریور 82‚ اثر اسانسهای طبیعی آویشن و زنیان بر كنترل رشد اسپرژیلوس پارازیتكوس در پسته ‚ همایش بیو‌تكنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
9. حداد خداپرست ـ عطاءالله معطی ـ هاشم پور‌آذرنگ ‚شهریور ‚82 بررسی موتاژنیته نمونه نانهای صنعتی و سنتی تولیدی در مشهد بروش Ams ‚همایش بیو‌تكنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
10. كیاندخت كسری ـ هاشم پور‌آذرنگ امیر قندی ‚اسفند 82 ‚ ارزیابی تغییرات شیمیایی و بیو‌شیمیایی دو نوع خرمای صادراتی طی زمان نگه‌داری در مشهد ‚همایش فن‌آوری و بسته‌بندی خرما در ایران دانشگاه شهید چمران اهواز

11. A Moratazavi H. Pourazarang 2004 Effect of thyme and ajowan essential oil on growth control of aspergillus parasiticus in pistachio Germany
12. H. Pourazarang A. Moratazavi F. Shahidi 2004 Dietary Mineral content Fattyacid and amino Acid composition of fish of three species of kilka (clupeidae) from the Caspian sea
13. F. Shahidi H. Pourazarang A. Moratazavi 2004 Effect of microbial transglotminase of emulsion capacity and viscosity of fish myofibrillar proteins


ترجمه‌ی كتاب:
1. سیاوش دهقانیان ـ هاشم پور‌آذرنگ‚ بهار 74 ‚چاپ اول ‚ تغذیه سالم و رژیم كاهش وزن‚ دانشگاه فردوسی مشهد
2. سیاوش دهقانیان ـ هاشم پور‌آذرنگ بهار79 ‚ چاپ دوم ‚ تغذیه سالم و رژیم كاهش وزن‚ دانشگاه فردوسی مشهد
3. هاشم پور‌آذرنگ ـ حمید‌رضا ضیاء‌الحق‚ زمستان 81 ‚چاپ اول ‚ عملیات واحد در فرآوری محصولات كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد