صفحهٔ اصلي
مدیر گروه
دكتر  سیدعلی مرتضوی
 
سمت  عضو هیأت علمی
 
 
 
تلفن منزل:  
 
 
 
 
 
توضيحات

تحصیلات:

 

سوابق شغلی:
مدير خدمات پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد
مدير گروه علوم و صنايع غذايي دانشگاه فردوسي مشهد
معاون دانشجويي وفرهنگي دانشگاه 

  
مقاله های چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی:
۱. تقويت و غني‌كردن نان‌هاي ايران – تحقيقي – شماره 8 – 1355 – فارسي – مجله تغذيه ايران – رسول پايان
2. اثر كودهاي ازته روي عملكرد گوجه‌فرنگي – تحقيقي – شماره 5 –1357 – فارسي مجله علوم كشاورزي دانشگاه شهيد چمران – سعيد صانعي
3. اهميت كنترل كيفيت … - تحقيقي – شماره 11 – 1365 – فارسي – پژوهش
4. آلودگي‌هاي قارچي مواد غذائي – تحليلي- شماره 10 – 1364 – فارسي – پژوهش
5. اثر درجه فرآيند... - تحقيقي – شماره1– 1366 – فارسي – مجله علوم و صنايع كشاورزي
6. بررسي‌خاصيت‌آفلاتوكسين‌زائي– تحقيقي – شماره2 – 1368 – فارسي- مجـــله كشاورزي مشهد
7. بررسي اثر عوامل بازدارنده – تحقيقي – شماره 1 – 1369 فارسي – مجله كشاورزي مشهد
8. بررسي مقاومت حرارتي پروتئازها – تحقيقي – شماره 2 – 1369 – فارسي – مجله كشاورزي مشهد
9. تهيه نوشابه‌هاي گازدار – تحقيقي 1370- مجله كشاورزي مشهد
10. بررسي ميزان پتولين – تحقيق – شماره 2 – 1374 – فارسي – مجله كشاورزي مشهد
11. اثر انجماد و خارج كردن از حالت انجماد – مجله تغذيه ايران 1356
12. ارزيابي هماتولژيك در شيرخوارگاه – مجله تغذيه ايران – 1356
13. اثر كودهاي ازته بر تركيبات شيميائي گوجه‌فرنگي – مجله تغذيه ايران 1356
14. تعيين بهترين روش تهيه شير سويا با فرمولاسيون مناسب , مصطفي مظاهري تهراني – محمد علي رضوي – علي مرتضوي , شماره 4 – 1376 – علوم كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه گرگان
15. توليد كازئين اسيدي ، لاكتيكي و آنزيمي از شير پس چرخ , رضا ابرار – علي مرتضوي – محمدرضا كوشكي , شماره 36 – 1376 – پژوهش و سازندگي
16. تأثير افزودن جوانه گندم بر كيفيت نان , مهدي كريمي – هاشم پورآذرنگ – علي مرتضوي
17. جلد 11 – شماره 2 – سال 1376 – مجله علمي پژوهشي علوم و صنايع كشاورزي – مشهد تهيه نوشيدني تخميري از آب كره شيرين , رسـول كـدخـدايي – عـلي مرتضـوي – هـاشم پـورآذرنگ , جلد 12 – شماره 2 – 1377 – مجله علوم پژوهشي كشاورزي – دانشگاه فردوسي مشهد
18. ارزيابي روشهاي توليد ايزوله پروتئين سويا , رضا فرهوش – علي مرتضوي , جلد 12 – شماره 2 – 1377 – مجله علوم و صنايع كشاورزي – دانشگاه فردوسي مشهد
19. بررسي‌امكان‌‌توليدپنيركاتيچ از پساب كره شيرين , شجاع‌الديني - مـرتضـوي – شهيــدي . جلد 14 شماره 2- 1379 – علوم و صنايع كشاورزي – دانشگاه فردوسي مشهد
20. ارزيابي عوامل بر توليد نوشيدني شير ميوه , علي رضا صادقيان – علي مرتضوي - جلد 15 شماره – 1380 – علوم و صنايع كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
21. تأثيرماده خشك بر راندمان پنير… , فدايي – مرتضوي – مسكوكي , جلد 15 شماره 2 – 1380 – علوم و صنايع كشاورزي – دانشگاه فردوسي مشهد
22. تخصيص بهينه عوامل در توليد انگور…- دهقانيان – مرتضوي – نصيري محلاتي , جلد 15 شماره 2 – 1380 – علوم و صنايع كشاورزي – دانشگاه فردوسي مشهد
23. اصلاح روش اندازه‌گيري قوام رب گوجه‌فرنگي , مظاهري – مرتضوي – شهيدي – نصيري محلاتي , مجله علوم كشاورزی و منابع طبيعی , سال نهم , شماره اول – 1381
24. اثر خرد كردن اسيدي داغ و روش حرارت‌دهي روی ويژگيهای كيفی رب گوجه فرنگی , مظاهري – مرتضوي – شهيدي – نصيري محلاتي , مجله علوم و صنايع كشاورزی , جلد 16 ؛ شماره اول , سال 1381.
25. بهينه سازی خواص فيزيكو شيميايی و حسی در بستنی كم كالری, نصيری محلاتی – مرتضوی – بهادر قدوسی, مجله علوم و صنايع كشاورزی جلد 16, شماره 2, سال 1381.
26. بررسی اثر زانتان و كاراجينان بر خواص حلاليت ايزوله پروتئين سويا , جهانيان – مرتضوی – بركتين – حميدی اصفهانی , مجله علوم و صنايع كشاورزی جلد 17, شماره 2, سال 1382
27. بررسی ويژگی های كيفی واريته های گوجه فرنگی, مظاهری – مرتضوی – شهيدی – نصيری محلاتی, سال دهم – شماره سوم – 1382 - مجله علوم كشاورزی و منابع طبيعی
28. شناسايی بيفيدوباكتريوم های جدا شده از نمونه های مدفوعی در ايران با استفاده از PCR با پرايمرهای اختصاصی در سطح جنس و آناليز توالی ژنی S rRNA 16 , خميری – مرتضوی – بهادر قدوسی – خامسان – احمد – شهيدی, مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی كرمان , دوره 12 , شماره 1 , 1383 ,
29. كنترل رشد قارچ اسپرژيلوس پارازيتيكوس توسط اسانسهای طبيعی در محيط كشت مصنوعی , مسكوكی – مرتضوی – راد , شماره 3 , سال 11 , 1383 , مجله علوم كشاورزی و منابع طبيعی.
30. تاثير اسانس آويشن و زنيان در كنترل قارچ Aspergilus parasiticus روی گلابی , مسكوكی – مرتضوی – شماره 2 , سال هشتم , 1383 , مجله علوم و فنون كشاورزی و منابع طبيعی.
31. بررسی كيفيت ماندگاری پسته به روش رنسيمت , صداقت – مرتضوی – نصيری محلاتی – نوروزی – مجله علوم و صنايع كشاورزی , شماره 1 , جلد 18 , 1383,
32. بررسی تاثير دماهای مختلف نگهداری بر خصوصيات شيميايی ارقام خرما , مرتضوی – رضوی زاده – كاراژيان , شماره 2 , سال دوم , 1384 , مجله علمی پژوهشی علوم غذايی و تغذيه.
33. بررسی اثر زانتان و كاراجينان بر خصوصيات كف ايزوله پروتئين سويا , جهانيان – حميدی اصفهانی - مرتضوی, مجله علوم و صنايع كشاورزی دوره اول , شماره 1, سال 1383
34. بررسی تاثير متغيرهای خشك كردن بر خصوصيات كيفی پسته رقم اوحدی. كاشانی – مرتضوی – سيف كردی – مقصودلو. مجله علوم و دانش كشاورزی دانشگاه تهران (در دست چاپ).
35. طراحی و ساخت خشك كن جريان متقاطع و بررسی رفتار خشك شدن پسته در آن. كاشانی – مرتضوی – سيف كردی – نخعی نژاد. مجله علوم و دانش كشاورزی دانشگاه تهران.

36. Shahidi . F. Mortazvi. A, Inhibition of Brochethux, thermoshacta in Preceding of 4th world congress. 1998. Berlin Food borne intoctions and intoxications.
37. Mazaheri Tehrani ; M. M. Mortazavi , Ali ; Shahidi , F. ; Nasiri Mahalati , M.R., Modification of Bostwich method of determine tomato concentration consistency , Journal Agric. Sci. Natur. Resour. , Vol. 9 (1), Spring 2002

38. Razavi , A. , Mortazvi. A. , Dynamic modeling of milk ultra filtration by artificial neural network , Journal of Membrane Science , 2003 .

39. Razavi , A. , Mortazvi. A. , Dynamic prediction of cross flow milk ultra filtration using neural network , Chemical Engineering Science , 2003.

40. Razavi , A. , Mortazvi. A. ,Application of neural networks for crossflow milk ultra filtration simulation , International Dairy Journal , 2003.
41. Razavi , A. , Mousavi , S. M. , Mortazvi. A. , Dynamic prediction of milk ultra filtration performance, Chemical Engineering Science , 2003.
42. Kashani Nejad , Mortazavi , Ali, Tabil , L.G., Safe Kordi, A. , Effect of drying method on quality of Pistachio Nuts., Drying Technology , 2003
43. Kashani Nejad , Mortazavi , Ali, Tabil , L.G., Safe Kordi, A. , Some physical properties of Pistachio ( Pistacia vera L.) nut and its kernel. Journal of food engineering. 2004.
44. Kashani Nejad , Mortazavi , Ali, Tabil , L.G., Safe Kordi, A. Thin layer drying characteristics and modeling of pistachio nuts. Journal of food engineering . (Submitted)
45. Motamedzadegan, H., Pourazarang, F., Shahidi, A., Mortazavi, A., and Rahimizadeh, M. 2004. Dietary Mineral Content, Fatty Acid Amino Acid Composition of Fish of Three Species of Kilka (Clupeidae) from Caspian Sea. J. of Aquatic Food P. Tech. Volume 19, No. 6.