صفحهٔ اصلي
مدیر گروه
دكتر  حمید توكلی‌پور
 
سمت  عضو هیأت علمی
 
 
 
تلفن منزل:  
 
پست الكترونيكي  h.tavakolipour@gmail.com
 
 
 
توضيحات

تحصیلات:
- لیسانس: مهندسی شیمی (گرایش صنایع غذایی) - دانشگاه صنعتی شریف ( تهران):
1368-1363 .
- فوق لیسانس: علوم و صنایع غذایی - دانشگاه تهران: 1372-1370 .
- دكتری تخصصی: علوم و صنایع غذایی – دانشگاه آزاد اسلامی : 1379-1373 . 


پایان‌نامه‌ی كارشناسی:
طراحی كامپیوتری مبدلهای حرارتی پوسته و لوله - استاد راهنما : دكتر فرهادی   
 
پایان‌نامه‌ی كارشناسی ارشد:
تلخی‌زدایی از آب مركبات توسط سیستمهای جذب سطحی و تبادل یونی
اساتید راهنما : دكتر كلباسی – دكتر سیف كردی ؛ استاد مشاور: دكتر فاطمی 
   
پایان‌نامه‌ی دكتری:
بررسی عوامل موثر در فرایند خشك كردن و انبارمانی پسته
اساتید راهنما : دكتر بصیری، دكتر واعظ – اساتید مشاور: دكتر كلباسی، دكتر لامع


سوابق شغلی:
-  1383-1380 : مدیر گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار.
- 1370-1368 : كارشناس پژوهشی مركز شیمی و صنایع غذایی تحقیقات مهندسی جهاد خراسان.
- 1374 تا كنون : عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار. 

فعالیت‌های آموزشی:
كارشناسی - صنایع غذایی : اصول مهندسی صنایع غذایی 1و2 ، اصول طراحی كارخانجات ،سردخانه و انبار ، كنترل كیفیت .
مهندسی شیمی ( و پلیمر) : مبانی محاسبات مهندسی شیمی ( موازنه جرم و انرژی )،
مكانیك سیالات ، ترمودینامیك ، رئولوژی پلیمرها،انتقال حرارت،انتقال جرم.
كارشناسی ارشد– صنایع غذایی : مهندسی صنایع غذایی تكمیلی ،خواص بیوفیزیكی محصولات كشاورزی.
مهندسی شیمی : رئولوژی مواد غذایی ، مهندسی بیوشیمی، بسته بندی مواد غذایی . 

مقاله‌های علمی و پژوهشی:
1- تعیین منحنی های همدمای جذب و دفع رطوبت پسته و برازش مدلهای مختلف برای آن.

م مجله علوم كشاورزی، سال هشتم، شماره 4 ،1381.
2- بررسی و مقایسه كیفیت ژلاتین اسیدی و قلیایی پوست و باله كپور فیتوفاگ با
منابع دیگر، پژوهش و سازندگی،شماره 72، 1385 ،57-50pp .
3 - اثر پارامترهای خشك كردن بر شاخصهای كیفی پسته دامغان ( Pistacia vera L. )
و تعیین ضرایب نفوذ موثر در شرایط بهینه این فرایند ( پذیرفته شده).
4- بررسی اثرات دما و رطوبت نسبی محیط انبار بر شاخصهای كیفی پسته در طول
دوره انبارمانی ( پذیرفته شده).
5 - Tavakolipour,H. and Kalbasi Ashtari,A.2007.Influence of gums on dough properties and flat
bread quality of two Persian wheat varities.Journal of Food Process Engineering, 30(1),pp24-37(14).

6 - Tavakolipour,H. and Kalbasi Ashtari,A .2008. Estimation of Moisture Sorption Isotherm in
Kerman Pistachio.Journal of Food Process Engineering,31(4),pp564-582(19). 
 
تألیف و تدوین كتاب:
1 - اصول مهندسی صنایع غذایی – تهران، 1376- 1387.
چاپ اول : 1376 ؛ چاپ دوم ، ویرایش اول: 1384 ؛ چاپ سوم ، ویرایش دوم: 1387
2 - راهنمای تشریحی اصول مهندسی صنایع غذایی – در دست چاپ
3 - خشك كردن مواد غذایی ، اصول و روشها - تهران ، 1380.
4 - اصول خشك كردن مواد غذایی و محصولات كشاورزی- تهران،1386. 
 
طرح‌های تحقیقاتی:
1 - استخراج و پالایش روغن كبد ماهی ( از گونه كوسه ماهیان) . تحقیقات مهندسی
جهاد خراسان، 1369 .
2 - استخراج ، پالایش و انبارمانی روغن ماهی. تحقیقات مهندسی جهاد خراسان، 1370 .
3 - خشك كردن موز به دو روش میكروویو ، هوای داغ و مقایسه آنها - دانشگاه آزاد
اسلامی سبزوار،1383.

كنفرانس‌های علمی:
1- Influence of some gums on dough rheology and bread quality from two variety of Iranian wheats.
The XIV th International Congress on Rheology,Seol,Korea,2004.
2- Effects of Storage conditions on quality characteristics of pistachio nuts.International
Symposium on Pistachio and Almonds ( ISHS 2005),Tehran,Iran,2005.
3- Moisture sorption isotherms of pistachio nuts. International Symposium on Pistachio and
Almonds ( ISHS 2005),Tehran,Iran,2005.
4444 4- Survey of Effective Parameters in Potato Drying for Production of a Fried Product.

26th International Congress on Fat Research (ISF 2005) ,Prague, Czech Republic,2005.
5- 5- 5- Extraction and Purification of Shark Liver Oil. 26th International Congress on Fat Research

(ISF 2005),Prague,Czech Republic,2005.
6- Rheological characterization of some Iranian honeys.4th International Symposium on Food
Rheology and Texture , Zurikh ,Switzerland, 2006.
7- Air drying characteristics of Persian pistachio nuts.15th International drying
Symposium(IDS 2006)و Budapest,Hungary,2006.
8- Fatty acid composition of Persian pistachio nuts.5th Euro Fed Lipid Congress,Gothenburg,Sweden, 2007.
9- Optimization of modified starch production parameters. International Hydrocolloid Conference,
Singapore,June 15-19,2008.
10- Investigation of production parameters and rheological properties of fish gelatin. International
Hydrocolloid Conference, Singapore,June 15-19,2008.
11 - تعیین منحنی های جذب و دفع پسته و برازش مدلهای مختلف برای آن. ششمین كنگره
ملی مهندسی شیمی ایران ، دانشگاه صنعتی اصفهان،1380.
12 - بررسی اثرات دما و رطوبت نسبی محیط انبار بر روی شاخص های كیفی پسته در طول
دوره انبارمانی .هفتمین كنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشكده فنی دانشگاه تهران،1381.
13 - بررسی پارامترهای موثر در فرایند خشك كردن پسته و تعیین ضرایب نفوذ موثر
آن. هفتمین كنگره ملی مهندسی شیمی ایران،دانشكده فنی دانشگاه تهران،1381.
14 - تكنولوژی سیال فوق بحرانی و كاربرد آن در صنایع غذایی.
همایش صنایع غذایی كشور،دانشگاه فردوسی مشهد،1377.
15 - كاربرد روش HACCP در فرایند تولید شیر خشك. نخستین همایش تخصصی صنعت شیر و
فراورده های آن،1381.
16 - بررسی رفتار سیالات غیر نیوتنی در طراحی بیوراكتورها.چهارمین همایش دانشجویی
مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی شریف،1382.
17 - بررسی امكان استخراج كنسانتره كشمش. شانزدهمین كنگره ملی صنایع غذایی،گرگان،1385.
18 - مقایسه دو روش انبارمانی پسته در اتمسفر كنترل شده و معمولی ، اولین همایش ملی فراوری و بسته بندی پسته، مشهد،1386. 

دوره‌های تخصصی:
- تكنولوژی نوین لیپیدها ، دانشكده مهندسی شیمی و بیولوژیكی، دانشگاه صنعتی چالمرز،
- گوتنبرگ، سوئد(12-16 سپتامبر،2007) 

راهنمایی و مشاوره‌ی پایان‌نامه‌ها:
- راهنمائی بیش از 30 پایان نامه كارشناسی ارشد ( مهندسی شیمی و صنایع غذایی)
2- مشاوره بیش از 20 پایان نامه كارشناسی ارشد ( مهندسی شیمی و صنایع غذایی)
بعلت حجم زیاد عناوین از نوشتن موارد فوق خودداری شده است. 


عضویت در انجمن‌ها و محافل:
- عضو انجمن مهندسین شیمی امریكا  (AIChE)
- عضو انجمن مهندسین شیمی ایران (IAChE)