صفحهٔ اصلي
مدیر گروه
دكتر  محمدحسین حداد خداپرست
 
سمت  عضو هیأت علمی
 
 
 
تلفن منزل:  
 
 
 
 
 
توضيحات

تحصیلات:
1344 لغایت 1348 لیسانس علوم و صنایع غذایی ، دانشكده كشاورزی كرج ، دانشگاه تهران ایران.
1351 لغایت 1353 فوق لیسانس دانشگاه دیژون ISBANA فرانسه
1353 لغایت 1356 دكترا دانشگاه نانسی دانشكده پلی تكنیك فرانسه
گذراندن دوره های تخصصی در مراكز تحقیقاتی قند فرانسه IRSI بمدت 3 ماه و بخش تحقیقات كارخانه قند تیرلمونت بلژیك 6 ماه 
 

سوابق شغلی:
1- 1347- 1348 كار در دو كارخانه قند كرج و شیرین
2- 1354 مسئول قند سازی كارخانه قند Aisrey در استان بورگون فرانسه
3- 1355 مسئول قند سازی كارخانه قند Brinon در استان پاریس
4- همكاری با شركت Fivelille در راه اندازی كارخانه قند كازابلانكا مراكش ( دو منظوره ، قند و نیشكر ) و مسكینه سوریه
5- مدیر فنی كارخانه قند تربت جام سابقه كاری با مسئولیت از سال 1358 لغایت 1366
6- كارشناس ارشد كارخانه قند شیروان 1372 لغایت 1373 و ساخت دستگاه تخلیه ، ساخت قند گیری از ملاس و بهینه سازی سیستم تصفیه و كوره بخار و آموزش افراد .
7- مشاور كارخانه قند مغان 1377- 1376
8- مسئول راه اندازی پایلوت پلنت های دانشكده كشاورزی 1376 لغایت 1380 ، راه اندازی خط رب ، كمپوت ، ساخت كارخانه آبلیمو و غیره
9- عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1366 تا سال 1379 بعنوان استادیار، از سال 1380تا كنون به عنوان دانشیار مشغول به كار می باشم . 


 
كنگره‌های بین‌المللی:  
1-Evaluation of physicochemical and microbial changes of the bulk tomato paste in coldstore, Accepted for Poster Peresentation,13 th World Congress of Food Science & Technology(IUFOST),Food is Life,17-21 September 2006,Nantes,Farance.
 
2-Effect of Hydrocolloieds on Yoghurt Rheology, Accepted for Poster Peresentation(IUFOST),13 th World Congress of Food Science & Technology,Food is Life,17-21 September 2006,Nantes,Farance.
 
3-Process optimization of sesame milk according to Iranian preferences, Accepted for Oral Peresentation,13 th World Congress of Food Science & Technology(IUFOST),Food is Life,17-21 September 2006,Nantes,Farance.
 
4-Evaluation of heat resistance of pomegranate peel extract with antioxidant activity in sunflower oil, Accepted for Poster Peresentation, 13 th World Congress of Food Science & Technology(IUFOST),Food is Life,17-21 September 2006,Nantes,Farance.
 
5- Evaluation of physicochemical and microbial changes of the bulk tomato paste in coldstore, Peresented as Oral, International Conference on Innovations in Food and Bioprocess Technologies,12-14 December
2006,Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand.
 
6- Formulation of Salix aegyptiaca hydrolat based carbonated drink and evaluation of its physicochemical and microbial changes during storage, Peresented as Oral, International Conference on Innovations in Food and Bioprocess Technologies,12-14 December 2006,Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand.
7- Antioxidant Activity and Thermal Properties of Salvia Leriifolia (Norouzak) Root Extract, Accepted for Oral Peresentation,5 th International Congress on Food Technology, 9-11 March 2007, Thessaloniki, Greece
8- Phenolic Compounds and Antioxidant Activity of Henna Extracts (Lawsonia inermis), Peresented as Poster, 7 th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds, S. Yunusov Institute of the Chemistry of Plant Substances,October 16-18,2007,Tashkent,Uzbekistan 
  
  
مقاله‌های چاپ‌شده در مجلات علمی – پژوهشی:
 گوهری اردبیلی ، ا. ، حبیبی نجفی، م.ب. حداد خداپرست، م. ح. 1384 ، بررسی تاثیر جایگزینی شكر با شیره خرما بر ویژگی های فیزیكی و حسی بستنی نرم ، مجله علمی پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران ، دانشگاه فردوسی مشهد .
 قدس ولی، ع .، وثوقی، م. ، حداد خداپرست، م. ح.، شهیدی ، ف. 1384 ، بهینه سازی تولید ایزوله پروتئینی رسوبی از كنجاله های هگزانی و دوفازی كانولا ، مجله علوم و صنایع غذایی ایران ، دانشگاه تربیت مدرس.
 احتشامی ، م.ج. ، حداد خداپرست، م. ح. ، حبیبی نجفی، م.ب. 1384 ، اصلاح روش تولید سنتی شیره انگور ، مجله علمی پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران ، دانشگاه فردوسی مشهد .
 نياز‌مند، ا.، حداد خداپرست، م. ح. و حبيبي نجفي، م. ب.، 1383، شفاف‌سازي آنزيمي عسل خرما، مجله علمي كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز، پذيرش چاپ.
 Garajiyan, H., Haddad Khodaparst, M. H.,Najafi, M., 2004, Study on thepossibility of using mixtures of rye and wheat flour in production if Iranian barbary bread with increased shelf life, Journal of food science & nutrient .
 احتشامي، ع.، حداد خداپرست، م. ح. و حبيبي، م. ب.، 1383، بررسي باقي مانده املاح در شيره انگور سنتي فرآوري شده باخاك رس، كشاورزي وعمران روستايي، پذيرش چاپ.
 فرهوش، ر.، حداد خداپرست، م. ح.، پور‌آذرنگ، ه‍ .، رحيمي‌زاده، م. و سيدي، م.، 1382، بررسي مقاومت حرارتي فراكسيون عمده آنتي‌اكسيداني برگ گياه نوروزك، علوم و صنايع كشاورزي، 17(1) صفحه 53ـ 59
 Farhoosh, R., Pourazrang, H., Haddad Khodaparst, M. H., Rahimizadeh, M. and Seyedi, M., 2004, Extraction and separation of antioxidative compounds from Salvia Leriifolia leaves, Journal of Agriculture science and Technology (JAST), In press.

صادق‌نيا، ب، حسين‌زاده، ا. و حداد خداپرست، م . ح.، 1382، اثر عصاره ريشه گياه نورزك بر ميان ليپيد پراكسيداسيون در جريان ايسكمي فرا‌گير در خرگوش، گياهان دارويي، 2 (7).
Hoseinzade,A. , Haddad Khodaparst, M. H.,2001, Antinoceptive anti Inf pammatory and acte toxicity of salvia lerifolia benth seed extract inmice auclrat, Phytotherapy research(P.T.R).

 ابريشم‌چي، پ.، پورآذرنگ، هـ .، حداد خداپرست، م. ح. و فرهوش، ر.، 1381، استخراج عصاره آنتي‌اكسيداني برگ گياه نوروزنك با حلالهاي آلي و بررسي خصوصيات آن، علوم و صنايع كشاورزي، 16 (1).
 Hosseinzadeh and Haddad Khodaparast, M.H., 1998, Antihyperglyeonic activity of salvia lerrifolia benth. I. Cafand seed extracts in mice, Iranian Journal of Medical Science, 23.

 حسيني، ع. ر. و حداد خداپرست م. ح.، 1376، اثر عوامل محيطي بر جوانه‌زني بذر گياه نوروزك در شرايط آزمايشگاهي، پژوهش و سازندگي، 37.
 حداد خداپرست م. ح.، مختاری ، لامع، همتی ، 1375آلودگی زدائی زعفران با فرآیند فولیكاسیون ، علوم كشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی.
 حداد خداپرست، م. ح. ، 1372، بررسي تركيبات شيميايي دانه نوروزك، علوم و صنايع كشاورزي، 7 (2).
 حداد خداپرست، م. ح. ، 1364 ، دستگاه اسمز معكوس ، مجله صنایع قند غذایی ، شماره 56
 رضا فرهوش – غلامعلي گل موحد – محمد حسين حداد خداپرست 1385. بررسي فعاليت آنتي اكسيداني و پايداري حرارتي عصاره آبي چاي سبز در روغن آفتابگردان ، مجله علوم و صنايع كشاورزي ، جلد 20 شماره 3ص 91 تا 99
 معصومه مهربان-رضا كارا‍‍زيان- محمد حسين حداد خداپرست- محمد باقر حبيبي نجفي-شهرام بيرقي طوسي ،‌ تاثير اسانس و عصاره كاكوتي كوهي بر فعاليت هاي آغازگر ماست ، 1385 ، مجله علوم و صنايع غذايي ايران ، دانشگاه تربيت مدرس ،‌در دست چاپ
 عليرضا قدس ولي ، محمد حسين حداد خداپرست و منوچهر وثوقي ، ارزيابي خصوصيات عملكردي كنجاله هاي هگزاني و دوفازي 3 رقه كانولا،1386 مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي ، جلد 14 ص 52 تا 62
 مهديه محمدي جعفري ، محمد حسين حداد خداپرست ، امير حسين الهامي راد و صديقه يزدان پناه ، توليد و فرمولاسيون شير گياهي بدون لاكتوز از دانه خربزه و ارزيابي خواص فيزيكوشيميايي آن ، 1385 ، علوم غذايي و تغذيه 
  

مقاله های چاپ شده در  مجلات ISI:
Haddad Khaodaparast, M.H., and Mehraban, M., and Karazhyan, R., and Habibi najafi, M. and Beiraghi Toosi, S. , 2007, Effect of essential oil and extract of ziziphora clinopodioides on yoghurt starter culture activity , World Applied Science Journal
 Ghodsvali, A. and Haddad Khodaparast, M.H., and Vosoughi, M. and Diosady, L.L., 2004, Preparation of canola protein materials using membrance technology and evaluation of meals functional properties
 Entezari, M.H., and Hagh Nazary, S. and Haddad Khodaparast, M.H., 2003, The direct effect of ultrasound on the extraction of data syrup and its micro-organisms
 Hossanzadeh, H. and Haddad Khodaparst, M, H., 2003, Antinoceptive antiflammatory and acute toxicity effect of salvia leriifolia Benth seed extract in mice and rats, Phototherapy Research Journal , 17.
Farhoush R. , Golmovahed.GH., Haddad khodaparast.MH., 2007, Antioxidant activity of various extracts of old tea leaves and black tea wastes, food chemistry
 Haddad Khodaparast,M,H. Dezashibi, Z. Phenolic compounds and antioxidant activity of henna leaves extracts (lawsonia inermis).2007. World jornal of dairy & food science
 Ghasemi ,E .,Hamed Mosavian, M.T. and M.H. Haddad Khodaparast. The effect of acetic and lactic acid on the oil uptake, texture and color of rice (sang tarom) during cooking.2008. World Applied Science Journal
 farhoosh ,R. Tavakoli,J., Haddad Khodaparast .,M.H. Chemical Composition and oxidative stability of kernel oils from two current subspecies of pistacia atlantica in Iran.2008. American Oil Chemistry society
9-Habibi, M.B. Haddad Khodaparast., M.H.. Efficacy of ozone to reduce microbial population in date fruits.2009. Food control
10-Najafian.,L. Ghodsvali, A. Haddad Khodaparast, M.H. Diosady. L.L. Aqueous extraction of virgin oil using industrial enzymes. Accepted 2008. Food Researchers International


مقاله‌های ارائه‌شده در كنفرانس‌های بین‌المللی:  
Haddad Khodaparast M.H, Mousavinejad, G. and Emam jomeh Z.,2007,Phenolic compounds in juice of eight pomegranate (punica granatum.L) cultivars grown in Iran, 10th ASEAN FOOD CONFERENCE,21-23 august, Kuala Lumpur, Malaysia
Haddad Khodaparast M.H, Najafian L. and Mohammad amini A.,2007,Study on the enzymatic extraction of olive oil, 10th ASEAN FOOD CONFERENCE,21-23 august, Kuala Lumpur, Malaysia
Khadang Nikfarjam M. , Haddad khodaparast M.H, Golmovahed G.H. ,2007,An investigation on lactose production from lacto serum whey, 10th ASEAN FOOD CONFERENCE,21-23 august, Kuala Lumpur, Malaysia
Khadang Nikfarjam M., Haddad Khodaparast M.H., Dezashibi Z.,2007,Phenolic compounds and antioxidant activity from henna leaves (Lawsonia inermis), 10th ASEAN FOOD CONFERENCE,21-23 august, Kuala Lumpur, Malaysia
Haddad Khodaparast M.H, Mousavinejad, G.,2007, Identification and quantification of functional components in pomegranate juice of eight Iranian cultivars, 10th ASEAN FOOD CONFERENCE,21-23 august, Kuala Lumpur, Malaysia
 Habibi Najafi, M.B., Alaei,Z., Haddad Khodaparast, M.H.,2005, Rheological Properties Of Sesame Paste/Date Syrup Blends, 2nd International Conference On Innovations In Food Processing Technology and Engineering, January 11-13 , Bangkok, Thailand.
Farhoosh, R, Golmovahhed, GH, Haddad Khodaparast, M.H ,2004, Antioxidant Activity of Various Extracts of Old Tea Leaves and Black Tea Wastes (Camellia sinensis L.)
 Haddad Khodaparast, M.H, Habibi Najafi, M.B and Taghiazade, M, 2003, Study on the possibility of using mixture of rye and wheat flour in production lf Iranian Barbary bread white increased shelf life, Second international symposium on Sourdough, October 8-11, Brussels, Belgium.
Farmani B., Haddad Khodaparast, M.H., Hesari J.,2006, Determination of optimum conditions for refinement of sugarcane juice by dead-end ceramic micro-filtration pilot plant , Food is life , 17-21 september , Nantes france ،
 karajian H. , Haddad Khodaparast, M.H. 2006 , Study the different Storage conditions on sugar content of different date varieties, Date palm production & processing technology , Muscat, oman


مقاله‌های ارائه‌شده در كنفرانس‌های ملی:  
 هما بقایی ، محمد حسین حداد خداپرست ، الناز میلانی ، شادی بلوریان ، 1386 ، كاربرد گاز اوزن در صنعت پسته گامی جدید و موثر در كنترل آفلاتوكسین ، اولین همایش فراوری و بسته بندی پسته ، ایران ، مشهد
 فرشته حسینی ، الناز میلانی ، محمد حسین حداد خداپرست ، 1386 ، بررسی امكان استفاده از تكنولوژی سیال فوق بحرانی جهت جداسازی تركیبات موجود در روغن پسته وحشی ، اولین همایش فراوری و بسته بندی پسته ، ایران ، مشهد
 محمد حسین حداد خداپرست، محمد سهرابی ، 1386 ، نگاهی به بسته بندی پسته از دیدگاه روانشناسی در جذب مشتری ، اولین همایش فراوری و بسته بندی پسته ، ایران ، مشهد
 جواد توكلی ، محمد حسین حداد خداپرست ، 1386 ، استفاده از صمغ درخت بنه در صنایع غذایی و داروسازی ، اولین همایش فراوری و بسته بندی پسته ، ایران ، مشهد
 حداد خداپرست م.ح.، نیك زاد و. و پیرایش فر ب.، 1386، بررسی امكان تولید كنسانتره پروتئینی از ضایعات گوجه فرنگی ، سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات كشاورزی ، ایران ، تهران
 حداد خداپرست م.ح. و حبیبی نجفی م.، 1386، بررسی امكان تولید شیر بدون لاكتوز از كنجاله كنجد و ارزیابی خواص فیزیكوشیمیایی آن ، سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات كشاورزی ، ایران ، تهران
 حداد خداپرست م.ح.،محمدی جعفری م. و خدنگ نیكفرجام م.1386، دانه خربزه خاقانی به عنوان منبع روغن ، سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات كشاورزی ، ایران ، تهران
 حداد خداپرست م.ح.،نجفیان ل. و قدس ولی ع.، 1386، بررسی كاهش روغن در كنجاله زیتون با آنزیم ، سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات كشاورزی ، ایران ، تهران
 حداد خداپرست م.ح. و نخچیان ح.، 1386، استخراج پكتین از پوست هندوانه ، سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات كشاورزی ، ایران ، تهران
 حداد خداپرست م.ح.، الهامی راد ا.، گل موحد ق.و خدنگ نیكفرجام م. ، 1386، شناسایی منبع جدیدی از آنتی اكسیدان(بوتئین) در ریشه نوروزك ، دومین سمینار علمی كاربردی دانه های روغنی و روغنهای نباتی ایران ، تهران
 رافع ع. ، رضوی ع. و حداد خداپرست م.ح. ، 1386،بررسی توانایی روش اولترافیلتراسیون در صمغ گیری ، رنگبری و تصفیه روغن خام كلزا ، دومین سمینار علمی كاربردی دانه های روغنی و روغنهای نباتی ایران ، تهران
حداد خداپرست، م.ح. ، خدنگ نیكفرجام م. 1385 ، بررسی راه های كاهش مصرف روغن های هیدروژنه ،‌ ،‌نهمین كنگره تغذیه ایران ، تبریز
 حداد خداپرست، م.ح. ، حبیبی نجفی ب.، الهامی راد الف. دیواندری ن. ، 1385 ، بررسی امكان تولید شیر بدون لاكتوز از دانه كامل و كنجاله كنجد و ارزیابی خواص فیزیكوشیمیایی آن ، ،‌نهمین كنگره تغذیه ایران ، تبریز

 حداد خداپرست، م.ح. ، دوست خواه و.، 1385،‌ بررسی اثر استفاده از ازن بر روی فلور میكروبی خرما، ،‌نهمین كنگره تغذیه ایران ، تبریز
 مهدیه محمدی جعفری – نفیسه واحدی – محمد حسین حداد خداپرست ، 1385 ، بررسی امكان تولید شیر بدون لاكتوز از دانه خربزه خاقانی و ارزیابی خواص فیزیكوشیمیایی آن ، دومین همایش و نمایشگاه بزرگ صنایع غذایی ، اصفهان
 محمد حسین حداد حداپرست – علیرضا قدس ولی ، 1385 ، ارزیابی خصوصیات عملكردی كنجاله های هگزانی و دوفازی ارقام كانولا ، دومین همایش و نمایشگاه بزرگ صنایع غذایی ، اصفهان
 سمانه علامتیان – مریم عابدینی – محمد حسین حداد حداپرست ، 1385 ، صمغ گیری روغن های گیاهی با لیپاز میكروبی، دومین همایش و نمایشگاه بزرگ صنایع غذایی ، اصفهان
 گلاره موسوی نژاد – محمد حسین حداد حداپرست – زهرا امام جمعه ، 1385 ، بررسی اثر واریته بر راندمان آبگیری در تولید آب انار ، دومین همایش و نمایشگاه بزرگ صنایع غذایی ، اصفهان
 رضا گاراژیان – محمد حسین حداد حداپرست – محمد باقر حبیبی نجفی ، 1385 ، بررسی اثر ضد میكروبی اسانس و عصاره گیاه كاكوتی كوهی بر برخی باكتریهای مولد فساد و بیماریزایی مواد غذایی در ماست ، دومین همایش و نمایشگاه بزرگ صنایع غذایی ، اصفهان
 میلانی ، ا. ، حسینی، ف.، حداد خداپرست، م.ح. 1385 ، روشهای نوین بازیافت فسفر از پساب و استفاده مجدد آن جهت تولید كود ، شانزدهمین كنگره ملی صنایع غذایی ایران ، گرگان.
 حداد خداپرست، م.ح. ، محمد امینی، ا. 1384 ، بررسی جنبه های كاربردی روش استخراج توسط سیال فوق بحرانی در صنعت روغن های خوراكی ، اولین سمینار علمی – كاربردی صنعت روغن نباتی ایران گذشته ، حال و آینده ، تهران.
 حداد خداپرست، م.ح. ، میلانی ، ا. عمادزاده ، ب. 1384 ، روغن كدو ناشناخته شفابخش ، اولین سمینار علمی – كاربردی صنعت روغن نباتی ایران گذشته ، حال و آینده ، تهران.
 حداد خداپرست، م.ح. ، محمد امینی،ا 1384. بررسی روش های نوین اسیدزدایی روغن های خوراكی ، اولین سمینار علمی – كاربردی صنعت روغن نباتی ایران گذشته ، حال و آینده ، تهران.
 رضوی ، م.ع. رافع ، ع . حداد خداپرست، م.ح. 1384 ، بررسی كاربرد تكنیك های نوین غشایی در فرآوری و پالایش روغن های خوراكی ، اولین سمینار علمی – كاربردی صنعت روغن نباتی ایران گذشته ، حال و آینده ، تهران.
 ابریشم چی، پ. حداد خداپرست، م.ح. فرهوش، ر. 1384 ، بررسی نقش آنتی اكسیدان های طبیعی در صنایع روغن از دیدگاه سلامتی و تغذیه ، اولین سمینار علمی – كاربردی صنعت روغن نباتی ایران گذشته ، حال و آینده ، تهران.
 حداد خداپرست، م.ح. ، بهزاد ، خ . ، بهمنش، م. ، 1384 ، تاثیر قلیایی در آهك خور اول ، بیستو هفتمین سمینار كارخانه های قند و شكر، تهران.
 حداد خداپرست، م.ح. ، نخچیان ، ح.، گاراژیان، ح. ، 1384، بررسی كیفیت تكنولوژیكی چغندرهای آلوده به ریزومانیا ، پانزدهمین كنگره ملی صنایع غذایی ، تهران.
 حداد خداپرست، م.ح. ، تقی زاده، م. ، رحیم زاده، م. 1383 ، بررسی خواص آنتی اكسیدانی اسانسهای زیره سبز و آویشن باغی در روغن آفتابگردان ، اولین همایش ملی زیره سبز ، سبزوار.
 حق نظری، س. انتظاری، حداد خداپرست، م.ح. 1383 ، تاثیر تابش امواج فراصوت مستقیم در كاهش جمعیت میكروبی خرما ، جشنواره و همایش خرما ، بندر عباس.
 حق نظری، س. انتظاری، حداد خداپرست، م.ح. 1383 ، تابش امواج اولتراسوند بر میزان تاثیر تركیبات ضد قارچی ، جشنواره و همایش خرما ، بندر عباس.
 حق نظری، س. انتظاری، حداد خداپرست، م.ح. 1383 ، بررسی اثر ضد میكروبی شیره خرما بر قارچها ، جشنواره و همایش خرما ، بندر عباس.
 حق نظری، س. انتظاری، حداد خداپرست، م.ح. 1383 ، افزایش سلامت شیره خرما با تابش امواج اولتراسوند مستقیم ، جشنواره و همایش خرما ، بندر عباس.
 حق نظری، س. انتظاری، حداد خداپرست، م.ح. 1383 ، میزان تاثیر تركیبات ضد قارچی شیره خرما در طی تابش امواج اولتراسوند غیر مستقیم ، همایش كشوری بهداشت و ایمنی غذا ، یزد.
 حداد خداپرست، م. ح.، لطیف نژاد، ر، و حمود، ن، 1382، خرمای تازه داروی پیش‌گیری خونریزی بعد از زایمان، اولین همایش فناوری فرآوری و بسته‌بندی خرما در ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان.
 حبیبی نجفی، م. ب. و حداد خداپرست، م. ح.، 1382، استفاده از هسته خرما به عنوان ماده مغذی غنی كننده در مرحله الكی تولید سركه سیب، اولین همایش فناوری فرآوری و بسته‌بنید خرما در ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان.
 نیاز‌مند ، ر. و حداد خداپرست، م. ح.، 1382، دفع تركیبات رنگی و عامل كدورت در عصاره خرما با استفاده از تركیبات جاذب جهت تولید قند مایع، اولین همایش فناوری فرآوری و بسته‌بندی خرما در ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان.
 حق نظری، س.، حداد خدا‌پرست، م. ح.، رحیمی‌زاده، م. و بحرینی، م.، 1382، جدا‌سازی و شناسایی باكتری‌ها درخرما، اولین همایش فناوری فرآوری و بسته‌بندی خرما در ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان.
 نجفی، م. ع. و حداد خداپرست م. ح.، 1382، تهیه كنسانتره پنبه دانه جهت مصرف انسان، نخستین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات كشاورزی، تهران.
 حداد خداپرست، م. ح. كریمی، م و نجفی م. ع، 1382، وضعیت تولید نان در ایران، سمنیار كاربرد خمیر ترش در صنعت نانوایی، زابل
 حداد خداپرست م. ح.، 1382، شناسایی گیاه‌ نوروزك و كار‌برد آن در صنایع غذایی، همایش صنعت غذا و دانشگاه تبریز.
 حداد خداپرست، م . ح.، 1382، اهمیت استفاده خمیر ترش در نان، همایش نان، دانشگاه فردوسی مشهد .
 حدادخداپرست م . ح، معطی، عطا‌الله، و پور‌آذرنگ، هـ ، 1382، بررسی موتازیته نمونه‌ نانهای صنعتی و سنتی تولیدی در مشهد به روش AMS ، همایش بیوتكنولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 حق نظری. س.، انتظاری، م. ج.، حداد خداپرست. م. ح.، 1381، تأثیر اولتراسوند در استخراج شیره خرما، هشتمین همایش تخصصی خرما، منقطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید.
 نیاز‌مند، ر. و حداد خداپرست، م. ح. ، 1381، استفاده از اسید فرمیك در تولید عسل خرما (قند مایع)، هشتمین همایش تخصصی خرما، منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید.
 عطای صالحی، ا. و حداد خداپرست. م. ح. 1381، خصوصیات فیزیكو‌شیمیایی و كار‌بردهای هسته خرما، هشتمین همایش تخصصی خرما، منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید.
 حداد خداپرست، م. ح.، عدالتیان، م. ر. و نیكخو، م.، 1381، فعالیت بیولوژیكی گالاكنومانان‌های هسته خرما و مشتقات سولفاته آنها، هشتمین همایش تخصصی خرما، منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید
 حبیبی نجفی، م. ب.، حداد خداپرست، م. ح. و گل موحود، غ.، 1381، بررسی روشهای مناسب اندازه‌گیری آفلاتوكسین درخرما، هشتمین همایش تخصصی خرما، منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید.
 صالحی، غ، حداد خداپرست، م. ح. و گل موحد، غ، 1381، مروری بر آنزیم‌های مهم خرما، هشتمین همایش تخصصی خرما، منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید.
 حداد خداپرست، م . ح.، 1381، نقش خرما در اقتصاد و سلامت جامعه ایران، هفته پژوهش، مشهد.
 حداد خداپرست، م. ح. و الهامی راد، ا. ح، 1380، استئولید‌ها كاربرد روش تولید، دوازدهمین كنگره ملی صنایع غذایی ایران، تهران،
 لطیف نژاد، ر. و حداد خداپرست، م. ح، 1379، مقایسه تأثیر مصرف میوه‌ خرمای تازه و دارویی اكسی توسین بعد از زایمان طبیعی، ششمین همایش خرما، بم.
 حداد خداپرست‌، م. ح. معظمی، ع. و پور‌آذرنگ، ه.، 1379، خنثی‌سازی آفلاتوكسین از طریق اتصالات، اولین همایش آفلاتوكسین پسته، رفسنجان.
 حداد خداپرست، م . ح و حصاری ، ج، 1377، ضرورت طراحی و احداث واحد‌های نیمه صنعتی، همایش صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد
 عین‌افشار، س، حداد خداپرست، م. ح.، 1376، كار‌برد آنتی‌اكسیدان طبیعی اكلیل كوهی درورغن سویا، اولین سمینار گیاهان داروئی و صنعت، شیراز.
 حسین‌زاده، ح ، حداد خداپرست، م .ح. و آرشی، ع. ر.، 1376 ، بررسی اثرات ضد دردی و ضد التهابی عصاره دانه نوروزك كوچك و بزرگ، اولین سمینار گیاهان داروئی و صنعت، شیراز.
 صداقت، ن.، حداد خداپرست، م . ح، و ذوالفقاری و.، 1375، استخراج ماده موثر شیرین بیان‌، سمینار صنایع تبدیلی. شیراز.
 حداد خداپرست ، م.ح رحیمی زاده و طباطبائی ، ف.، 1374، خواص آنتی‌اكسیدان تركیبات برگ نوروزك، چهارمین سمینار شیمی آلی ایران، مشهد.
 حداد خداپرست، م. ح. رحیمی‌‌زاده و طباطبائی ، ف ، 1374، استفاده از گلیسیریزین پودر عصاره شیرین‌بیان به عنوان طعم دهنده، پنجمین كنگره صنایع غذایی، كرج.
 حداد خداپرست، م . ح، 1372، نوروزك به عنوان منبع جدید روغن و پروتئین، ششمین كنگره مواد غذایی رامسر.
 حداد خداپرست، م . ح و فرهوش، ر، 1372، منابع جدید روغنهای خوراكی، ششمین كنگره مواد غذایی رامسر.
 حداد خداپرست، م . ح، 1372، مواد تشكیل دهنده در برگ و دانه نوروزك گرد‌همایی كارشناسی بهره‌برداری. كرمان
 حداد خداپرست. م. ح، 1370، محاسن استفاده از كامپیوتر‌ در كنترل كیفیت مواد غذایی، چهارمین كنگره ملی صنایع غذایی، مشهد. 


ترجمه و تألیف كتاب:
 حداد خداپرست، محمد حسین ، حسینی ، محمد، صادقیان،علیرضا ، 1384 ، نخل روغنی كشت و كار و فرآوری ، انتشارات بارثاوا
 حداد خداپرست، محمد حسین، 1373، تكنولوژی روغن‌های خوراكی، انتشارات مشهد.

 مرتضوی، سید علی؛ حداد خداپرست، محمد حسین؛ فرهوش، رضا؛ رضایی مكرم رضا و ناصحی، بهزاد، 1372، میكرو‌بیولوژی غذایی مدرن، نشر گوتمبرگ مشهد. 

 

طرح‌های پژوهشی مصوب دانشگاه فردوسی
 پور‌آذرنگ، ه.؛ مرتضوي ، س. ع.؛ رضوي، س. م. ع.؛ حبيبي، م. ب.؛ شهيدي ، ف. و حداد خداپرست، م. ح.، بازنگري برنامه درسي رشته علوم و صنايع غذايي در مقطع كارشناسي، خاتمه يافته (83-1382).
 حداد خداپرست، م. ح.‌، توليد شير از كنجاله كنجد، خاتمه يافته (72ـ 1371). 
 

طرح‌های پژوهشی مصوب ملی
 حداد خداپرست، م.‌ ح، حبيبي، م . ب و مرتضوي، س. ع.، توليد عصاره عسلي خرما در حال انجام. 

طرح‌های پژوهشی بین دانشگاهی
 حداد خداپرست، م. ح.، ارزش تغذيه‌اي دانه نوروزك، سازمان پژوهشهای علمی – صنعتی خراسان، خاتمه يافته (1373). 

طرح‌های پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی
 حداد خداپرست، م. ح.، الهامي راد، ا.ح.، 1383، شناسايي منبع جديدي از بوتئين در ريشه گياه نوروزك 

اختراعات
 فرآيند افزايش ماندگاري روغن با استفاده از آنتي اكسيدان بوتئين ، مهدي خدنگ نيكفرجام ، محمد حسين حداد خداپرست 31/06/86
 تصفيه شربت خام نيشكر با استفاده از بنتونيت ، بيوك آقا فرماني ، محمد حسين حداد خداپرست ، جواد حصاري ، 10/07/85 

سرپرستی پایان نامه‌های دوره كارشناسی ارشد و دكترا
1- بررسی امكان استفاده از مخلوط آرد چاودار و گندم در تهیه نان
2- بهینه سازی تصفیه شربت خام چغندر قند و مقایسه آن با وضع موجود
3- كنترل استافیلوكوكوس اورئوس در همبرگر
4- بهینه سازی تصفیه شربت خام چغندر قند ، قند مغان
5- طراحی پایلوت پلنت تصفیه شربت خام و طراحی سیستم فعال سازی گل برگشتی
6- اثر آنتی اكسیدانی عصاره رزماری در نگهداری روغن سویا
7- تولید آزمایشگاهی خاك رنگبر
8- استفاده از اسانس زیره و آویشن بعنوان آنتی اكسیدان طبیعی در نگهداری روغنهای گیاهی
9- تولید پكتین از پوست هندوانه
10- بررسی اثر آنتی اكسیدانها ، درجه حرارت و زمان در روغن دونات
11- بررسی كیفیت تكنولوژی چغندرهای آلوده به ریزومینا
12- استخراج بهینه عصاره آنتی اكسیدانی برگ نوروزك وبررسی خصوصیات آن
13- بررسی اثرات آنتی اكسیدانی اسانس و عصاره برگ گیاه نوروزك و شناسایی فیتوشیمیایی آن
14- بررسی اثرات ضد میكروبی گیاه نوروزك
15- مطالعه اثرات محافظتی یا ضد زخم معده عصاره برگ گیاه نوروزك در موش سفید
16- بررسی سمیت حاد اثرات ضد دردی و ضد التهابی عصاره دانه نوروزك بر موش سفید كوچك و بزرگ
17- بهینه سازی فرآیند قندگیری از ملاس به روش سرد ( استفن )
18- مطالعه اثرات پایین آورندگی قند خون برگ و دانه نوروزك بر موش سفید
19- آلودگی زدائی زعفران توسط فومیكاسیون
20- ارزیابی شیوه های مختلف تصفیه روغن دنبه
21- بررسی اثرات ضد میكروبی آلكالوئید های میوه ، ساقه و اسانس میوه گیاه پسوراله درویاسه