دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حامد قادری، ۱۳۹۹

بررسی نقش حقوق مالیه در رشد صادرات و توسعه اقتصادی

بعد از تأمین و تثبیت امنیت در کشور، امروزه مؤلفه ها و اهداف اقتصادی، دومین اولویت مسئولین قرار می گیرد. مسئولین سعی برآن دارند که بتوانند با ارتقاء تولید و درآمد سرانه، سطح کیفی زندگی شهروندان کشور را ارتقاء ببخشند به همین دلیل در این راستا صادرات خارجی می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. از نظر اقتصاددانان، تجارت خارجی به عنوان موتور تحرک و پویایی اقتصادی ملی محسوب می شود و برای رسیدن به رشد اقتصادی مستمر و مداوم، عوامل بسیاری وجود دارد که از جمله از این موارد می توان به نظام حقوقی حاکم بر امور مالی یا همان حقوق مالیه اشاره کرد. که هدف ما در این پژوهش نقش حقوق مالیه در این رشد صادرات و توسعه اقتصادی می باشد که به این نتیجه رسیده ایم که حقوق مالیه می تواند با اتخاذ راهبردهای سیاست های ارزی، روش های مالی از حمایت صادرات، نظارت مالی و تحول در مدیریت تأمین مالی صادراتی و ... موجب رشد صادرات و توسعه اقتصادی شود.

کلیدواژه‌ها: حقوق مالیه، صادرات، توسعه اقتصادی، رشد، نظارت مالی.

M.A. Thesis:

Investigating the role of financial rights in export growth and economic development

Abstract: After securing and consolidating security in the country, today's economic goals and objectives are the authorities' second priority. The authorities are trying to improve the quality of life of the citizens by increasing their per capita income and production, so foreign exports can be of great importance. According to economists, foreign trade is the engine of national economic mobility and dynamics, and there are many factors to achieve continued economic growth, including the legal system governing finance or tax law. Cited. The purpose of this study is to examine the role of tax law in export growth and economic development, and we conclude that tax law can be adopted by adopting foreign exchange policy strategies, export protection finance methods, financial supervision, and management change, Export finance and ... promote export growth and economic development. Keywords : Tax Law, Export, Economic Development, Growth, Financial Supervision Investigating the Role of Tax Laws on Export Growth and Economic Development

Keywords: Tax Law, Export, Economic Development, Growth, Financial Supervision.