دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سمیه نودهی، ۱۳۹۹

بررسی مزایا و معایب عضویت ایران در صندوق بین المللی پول

طی بیست سال گذشته، شرایط و نحوه ارائه وام های بین المللی با تغییراتی مواجه گشته و منابع مالی جدیدی برای دولت ها فراهم شده است. در زمینه وام های توسعه، بانک های خصوصی و بانک های محلی نیمه خصوصی به کشورها وام های بلندمدت داده اند تا به پیگیری پروژه های بزرگ زیرساختی بپردازند. این وام ها هم در همکاری با بانک جهانی ارائه گردیده و هم به طور مستقل از سوی بانک ها تامین شده است. دریافت قرض از صندوق بین المللی پول هم همچنان گزین? مهمی برای دولت هایی است که از بحرانهای مالی آسیب دیده اند. البته دولت ها در دوران های بحرانی از کمک های بانک های خصوصی هم استفاده کرده اند. با نگاهی به سابقه عضویت ایران در صندوق بین‌المللی پول مشخص می‌شود که ایران حدود ??‌ سال است که از این نهاد مطابق سهمیه خود وامی دریافت نکرده است. ایران در ‌سال ???? عضویت را در این نهاد مالی بین‌المللی پذیرفت و از آن‌ سال سهمیه‌ای را در اختیار این صندوق قرار داد. اولین مبلغی که ایران در صندوق بین‌المللی پول سپرده‌گذاری کرد، رقمی معادل ??‌میلیون دلار بوده و از آن زمان تا‌کنون ایران هر ساله سپرده خود را در صندوق افزایش داده است. بطور کلی می توان برخی از مزایای پیوستن ایران به صندوق بین المللی پول را دسترسی آسان به بازارهای خارجی، جذب سرمایه گذاران خارجی، امکان استفاده از مشاوره و سیستم های حمایتی سازمان برای حل اختلافات تجاری و.... و نیز می توان برخی از معایب الحاق ایران در صندوق بین المللی پول را مواردی چون گسترش بیکاری، افزایش نرخ تورم ، عدم توزیع درآمد و ... نامید. کلیدواژه‌ها:

کلیدواژه‌ها: مزایا و معایب، عضویت ایران، صندوق بین المللی پول.

M.A. Thesis:

Examining the Pros and Cons of Iran's membership in the International Monetary Fund

Over the past 20 years, the terms and conditions of international loans have changed and new funding has been provided for governments. In terms of development loans, private banks and semi-private local banks have given countries long-term loans to pursue major infrastructure projects. These loans are provided in cooperation with the World Bank and are provided independently by the banks. Receiving loans from the International Monetary Fund is still an important option for governments affected by the financial crisis. Of course, governments have also used the help of private banks in times of crisis. Looking at the history of Iran's membership in the International Monetary Fund, it is clear that Iran has not received a loan from this institution according to its quota for about 3 years. In six years, Iran has accepted membership in this international financial institution and since then has provided quotas to this fund. The first amount that Iran deposited in the International Monetary Fund was $ 1 million, and since then Iran has increased its deposits in the fund every year. In general, some of the benefits of Iran's accession to the International Monetary Fund include easy access to foreign markets, attracting foreign investors, the possibility of using the organization's advice and support systems to resolve trade disputes, and so on. He called the disadvantages of Iran's accession to the International Monetary Fund such as the spread of unemployment, rising inflation, non-distribution of income, and so on. Keywords: .

Keywords: Advantages and Disadvantages, Iran Membership, International Monetary Fund