دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سمیرا نصیرپور، ۱۳۹۹

بررسی اثر مشترک مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی بر بازده اضافی سهام و نقش پاداش هیات مدیره بر رابطه بین آن ها

بررسی عوامل تعیین‌کننده‌ی تغییرات بازده سهام می‌تواند سبب بهبود تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و تخصیص بهینه‌ی منابع شود. در واقع با مشخص شدن عوامل تعیین‌کننده‌ی بازده سهام، ذهنیت سرمایه‌گذاران در خصوص عوامل مؤثر بر تغییرات بازده سهام اصلاح خواهد شد، لذا با عنایت به این که ارزیابی بازده سهام شرکت‌های مختلف مهم‌ترین مسأله‌ی پیش‌روی سرمایه‌گذارن در بازار سرمایه محسوب می‌شود. از مهم‌ترین اقدام‌های در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری، تخصیص بهینه‌ی منابع و کسب حداکثر بازدهی است. از این‌رو، پژوهش‌گران همواره در جستجوی عوامل تأثیرگذار بر بازده سهام هستند. در این پژوهش در درجه‌ی اول به بررسی پاداش مدیران بر مدیریت سود پرداخه شد، لذا با توجه به هدف این پژوهش برای 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره‌ی زمانی 1392 الی 1396 به بررسی رابطه‌ی پاداش مدیران و مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی پرداخته شد. اولاً نتایج تجزیه و تحلیل حاصل نشان دادند که بین پاداش مدیران و مدیریت سود تعهدی رابطه‌ی منفی و معناداری وجود دارد؛ ولی بین پاداش مدیران و مدیریت سود واقعی رابطه‌ی معناداری وجود ندارد. در ادامه هم نتایج نشان دادند تأثیر مشترک مدیریت سود واقعی و تعهدی بر بازده اضافی سهام معنادار نمی‌باشد. و همچنین نتایج نشان دادند که از بین سه عامل اندازه و ارزش و صرف ریسک تنها رابطه‌ی بین ارزش و صرف ریسک بازار و بازده اضافی سهام معنادار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها: مدیریت سود واقعی، مدیریت سود تعهدی، پاداش هیأت مدیره، بازده اضافی سهام