دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نگار مهدی زاده، ۱۳۹۹

بررسی شروط الحاقی در قراردادهای حمل و نقل هوایی

شروط الحاقی از پدیده های جدید دنیای حقوق می¬باشند که معلول تحولات جدید اجتماعی و اقتصادی هستند. برخی از شرکت¬ها و بنگاههای اقتصادی به لطف موقعیت برتر قراردادی که مرهون انحصار و موقعیت برتر اقتصادی آن¬ها می¬باشد، حداکثر منافع خود را در قرارداد لحاظ کرده و در قالب شروطی به طرف مقابل تحمیل می کنند و از آنجا که طرف ضعیف قرارداد قادر نیست تا مطالبات خود را از طرق دیگر تامین نماید به ناچار به این نابرابری قراردادی تن داده و این شروط را قبول می¬کند. نمونه موردی این دسته از شروط را می¬توان در قراردادهای حمل و نقل هوایی مشاهده نمود که عمدتاً صحنه تحمیل منافع حداکثری شرکت های هوایی بر مسافران و مصرف کنندگان خدمات حمل و نقل هوایی می¬باشد. گسترش روزافزون این دسته از شروط در قراردادهای حمل¬ونقل هوایی موضوعی است که موجب نگرانی سازمانهای حمایت از مصرف¬کنندگان در سرتاسر اتحادیة اروپا شده است. انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی از جمله نهادهای فعال در این حوزه است که با تعیین مصادیق شروط الحاقی و تحمیلی، راهکارهای مبارزه با این شروط را مشخص کرده است. در این تحقیق به شیوه¬ای توصیفی و تحلیلی ماهیت حقوقی و مصادیق این دسته از شروط را در حقوق ایران به همراه مصادیق این شروط در قراردادهای حمل و نقل هوایی مورد بررسی قرارد داده و در نهایت وضعیت حقوقی این دسته از شروط را تبیین و تشریح کرده ایم. نتایج تحقیق مشخص می¬سازد که به رغم اقدامات اتحادیه اروپا و IATA، در زمینه مقابله با این دسته از شروط، حقوق حمل و نقل هوایی ایران هنوز در این رابطه نتوانسته قوانین مشخصی را وضع و تدوین نماید و تنها با توسل به عمومات قواعد حقوقی و نیز قوانین دیگر در رابطه با این شروط اتخاذ تصمیم می¬شود.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی شرط الحاقی، شرط تحمیلی، قرارداد مصرف، قرارداد حمل و نقل هوایی

M.A. Thesis:

Adhesion terms in the Air transportation cotracts

Abstract Additional terms are new legal phenomena that are the result of new social and economic developments. Some companies and businesses, due to the superior contractual position that is due to their monopoly and superior economic position, consider their maximum benefits in the contract and impose it on the other party in the form of terms. The proliferation of these terms in air transport contracts is a matter of concern for consumer protection organizations across the EU. The International Air Transport Association is one of the institutions active in this field, which has identified ways to combat these conditions by determining the examples of additional and imposed conditions. And since the weak side of the contract is not able to meet its demands in other ways, it will inevitably accept this contractual inequality and accept these terms. A case study of these conditions can be seen in air transport contracts, which is mainly the scene of imposing the maximum benefits of airlines on passengers and consumers of air transport services. By conducting an analytical-descriptive research method, this article aims to examined the legal nature of this category of terms along with its examples, and finally we have explained the legal status of this category of terms. The results of the research show that certain rules have not yet been established in air transport law And About these terms, decisions will be made only by appealing to the general rules of law and other laws. In this research, in a descriptive and analytical manner, the legal nature and examples of these conditions in Iranian law along with examples of these conditions in aviation contracts are examined and finally the legal status of these conditions is explained. We have. The results of the study show that despite the actions of the European Union and IATA, in order to meet these conditions, Iran's aviation law has not yet been able to enact specific laws in this regard and only by resorting to general legal rules. Other laws will also be decided in relation to these conditions.

Keywords: Keywords Additional terms, Unfair terms, Consumer Contract, Air transportation contract