دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نسرین بهرامی مقدم، ۱۳۹۹

تآثیر آموزش ذهن آگاهی با رویکرد دینی بر هیجان های تحصیلی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دهم سبزوار در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش ذهن آگاهی با رویکرد دینی بر هیجان‌های تحصیلی و تاب‌آوری تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه دهم سبزوار در سال 99-1398 انجام شد. مطالعه حاضر از نوع پژوهش‌های نیمه آزمایشی با گروه کنترل و طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری این پژوهش را 1851 دانش‌آموز دختر پایه دهم شهر سبزوار که در 30 مدرسه مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل بودند تشکیل می‌داد. روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای بود. بدین صورت که از بین مدارس دخترانه دارای پایه دهم، یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد و سپس از بین کلاس‌های دهم موجود در آن، دو کلاس به صورت تصادفی(یک کلاس به عنوان گروه آزمایش و یک کلاس به عنوان گروه کنترل) انتخاب شدند. پس از تعیین گروه های مورد نظر، پیش آزمون از هر دو گروه گرفته شد. سپس گروه آزمایش، آموزش ذهن آگاهی با رویکرد دینی را طی 8 جلسه 60 دقیقه‌ای(هفته ای دو جلسه)، دریافت کرد و گروه کنترل در لیست انتظار باقی ماند. بعد از اتمام برنامه، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس هیجان‌های تحصیلی پکران، گوئتز، تیتز و پری(2002) و تاب آوری تحصیلی ساموئلز و وو(2009)، بود. داده¬های جمع¬آوری شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی(تحلیل کواریانس تک متغیره و چند متغیره) با کمک نرم افزار SPSS ویراست 23 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش ذهن آگاهی با رویکرد دینی بر هیجان‌های تحصیلی(و مؤلفه هایش) و تاب آوری تحصیلی(و مولفه هایش)، در دانش آموزان دختر پایه دهم سبزوار در سال 99-1398 تأثیر معناداری داشته است)05/0(p<.

کلیدواژه‌ها: ذهن آگاهی با رویکرد دینی، هیجان های تحصیلی، تاب آوری تحصیلی

M.A. Thesis:

Effectiveness training of mindfulness with the religious approach on academic emoitons and academic resilience in girl students in sabzevar city ۲۰۱۹-۲۰۲۰

The purpose of this study was to investigate the effect of mindfulness with the religious approach on academic emoitons and academic resilience in girl students 10th grade in Sabzevar city 2019-20. This study was a quasi-experimental study with control group and pretest and posttest design.The statistical population of this study consisted of 1851 students of the tenth grade of Sabzevar city who were studying in 30 secondary schools. One tenth grade girls' school was randomly selected, and then two tenth grades were randomly selected (one class as the experimental group and one class as the control group). After specifying the target groups, the experimental group received mindfulness with the religious approach as a group, during 8 60 minute sessions and two sessions per week, and the control group remained on the waiting list. Post-test was performed on both groups after the program. The tools used were the The tools used included the Pekran et al. (2002) Academic Excitement Scale and the Samuels & Wu (2009) Academic Resilience Resilience.. The collected data using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics were analyzed by SPSS 23 software. The results showed that mindfulness training with a religious approach had a significant effect on academic excitement (and its components) and academic resilience (and its components) in girl students 10th grade in Sabzevar city 2019-20(p <0.05).

Keywords: : mindfulness with the religious approach , academic emoitons , academic resilience