دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فریبا قاسم زاده، ۱۳۹۹

تاثیر آموزش معنویت با رویکرد اسلامی بر ناگویی هیجانی و کنترل عواطف در مادران کودکان اوتیسم شهر سبزوار

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش معنویت با رویکرد اسلامی بر ناگویی هیجانی و کنترل عواطف در مادران کودکان مبتلا به اتیسم شهر سبزوار انجام شد. مطالعه حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی با گروه کنترل و طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مادران کودکان مبتلا به اتیسم مدرسه وصال شهر سبزوار به تعداد 32 نفر تشکیل دادند. نمونه آماری 32 نفر و به صورت تمام شماری بود که به روش گمارش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش(هر گروه 16نفر) جایگزین شدند. پس از تعیین گروه‌های مورد نظر، از هر دو گروه پیش‌آزمون گرفته شد. آنگاه گروه آزمایش، آموزش معنویت با رویکرد اسلامی را به صورت گروهی، طی 12جلسه 60 دقیقه‌ای و هر هفته دو جلسه، دریافت کرد و گروه کنترل در لیست انتظار باقی ماند. بعد از اتمام برنامه، مجدداً از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو(بگبی، پارکر و تیلور، 1994) و مقیاس کنترل عواطف ویلیامز و چامبلز(1997)، بود. داده‌های جمع¬آوری شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی(تحلیل کواریانس تک متغیره و چند متغیره) با کمک نرم‌افزار SPSS ویراست23 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش معنویت با رویکرد اسلامی بر ناگویی هیجانی، کنترل عواطف و مؤلفه‌های آن ها در مادران کودکان مبتلا به اتیسم شهر سبزوار مؤثر بود(05/0(p<.

کلیدواژه‌ها: آموزش معنویت با رویکرد اسلامی، ناگویی هیجانی، کنترل عواطف، مادران، اتیسم.

M.A. Thesis:

The Impact of Spiritual Education with Islamic Approach on Emotional Expressions and Emotional Control in Mothers of Autistic Children in Sabzevar

The purpose of this study was to investigate the effect of spirituality training with Islamic approach on alexithymia and emotion control in mothers of children with autism in Sabzevar. The present study was a quasi-experimental study with a control group and a pre-test and post-test design. The statistical population of this study consisted of 32 mothers of children with autism in Vesal school in Sabzevar. The statistical sample was 32 people in total who were randomly assigned to the control and experimental groups (16 people in each group). After determining the desired groups, both groups were pre-tested, then the experimental group received spirituality training with an Islamic approach as a group during 12 60-minute sessions and two sessions per week, and the control group remained on the waiting list. After the program, both groups were tested. Tools used included the Toronto Emotional Disappointment Scale (Begby, Parker & Taylor, 1994) and the Williams and Chamblez Emotion Control Scale (1997). The collected data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (single-variable and multivariate analysis of covariance) using SPSS software version 23. The results showed that spirituality training with Islamic approach was effective on emotional inactivity and (its components) and emotional control and its components in mothers of children with autism in Sabzevar city (0/05).

Keywords: : spirituality training with Islamic approach, alexithymia, emotional control, mothers, autism