دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سمیرا صباغ سبزوار، ۱۳۹۹

تاثیر اموزش امید با رویکرد دینی بر احساس شرم و گناه و استرس ادراک شده مادران کودکان دارای ناتوانی یاد گیری سبزوار در سال تحصیلی ۹۹-۹۸

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش امید با رویکرد دینی براحساس شرم و گناه و استرس ادراک شده مادران کودکان دارای ناتوانی‌های یادگیری سبزوار در سال 99-1398 انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با گروه کنترل و طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعه آماری این پژوهش را 55 نفر از مادران کودکان دارای اختلالات ویژه یادگیری سبزوار تشکیل دادند که از این تعداد 40 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی ساده، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. سپس نمونه آماری به روش گمارش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش(هر گروه 20 نفر) جایگزین شدند. پس از تعیین گروه‌های مورد نظر، از هر دو گروه پیش‌آزمون گرفته شد. سپس گروه آزمایش، برنامه آموزش امید با رویکرد دینی را طی 10 جلسه 60 دقیقه‌ای(هفته‌ای یک جلسه) دریافت کرد و گروه کنترل در لیست انتظار باقی ماند. بعد از اتمام برنامه، از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس عاطفه خودآگاه تانجنی، واگنر و گرامزو(1989) و مقیاس استرس ادراک شده کوهن، کامراک و مرملستاین(1983)، بود. دادههای جمعآوری شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی(تحلیل کواریانس تک متغیره و چند متغیره) با کمک نرم افزارSPSS ویراست23 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش امید با رویکرد دینی براحساس شرم و گناه و استرس‌ادراک شده و مؤلفه‌هایش در مادران کودکان دارای ناتوانی‌های یادگیری سبزوار در سال99-1398تأثیر معناداری داشته است(05/0p<).

کلیدواژه‌ها: آموزش امید با رویکرد دینی، احساس شرم، گناه، استرس ادراک شده ، مادران، ناتوانی‌های یادگیری

M.A. Thesis:

The effect of hope education with religious approach on perceived shame and guilt and perceived stress in mothers of children with learning disability in Sabzevar In the academic year 1398-1399

The purpose of this study was to investigate the effect training of hope with the religious approach on feeling shame and Guilt and perceived stress in mothers of children with learning disabilities 2019-20.The present study was a quasi-experimental study with pre-test and post-test control group and design. The statistical population of this study consisted of 55 mothers of children with special learning disabilities in Sabzevar, of which 40 were selected as simple random sampling. Then, a statistical sample was randomly assigned to two control and experimental groups (20 people in each group). After identifying the target groups, the experimental group received a training of hope with the religious approach during 10 60-minute sessions (1 sessions per week), and the control group remained on the waiting list. After the program, both groups were tested. The tools used included the Tanjani Wagner and Gomez (1989) Self-Awareness Emotion Scale and the Cohen, Kamrak and Marmelstein Perceived Stress (1983). The collected data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (single-variable and multivariate analysis of covariance) using SPSS software version 23. The results showed that training of hope with the religious approach on feeling shame and Guilt and perceived stress(its components)in mothers of children with learning disabilities in Sabzevar in the academic year of 2019-20 had a significant effect (p <0.05).

Keywords: : training of hope with the religious approach, feeling shame, Guilt, perceived stress, Mothers, learning disabilities