دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهناز حسنی سبزوار، ۱۳۹۹

رابطه رفتار سازمانی مثبت گرا،حمایت سازمانی ادراک شده وخلاقیت با میانجیگری سرمایه فکری در مدیران مدارس ابتدایی سبزوار در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رفتار سازمانی مثبت گرا،حمایت سازمانی ادراک شده وخلاقیت با میانجیگری سرمایه فکری در مدیران مدارس ابتدایی سبزوار در سال تحصیلی 99-1398انجام شد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی است و به طور دقیق معادلات ساختاری می¬باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و معاونان مدارس ابتدایی سبزوار در سال تحصیلی 99-1398 به تعداد 318 نفر بود که از این میان تعداد 187 نفر به عنوان نمونه و بر اساس جدول مورگان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت سنجش عوامل اثرگذار از پرسشنامه های استاندارد (رفتار سازمانی اورگان و کانوسکی، پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران،پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی (فرم کوتاه شده تورنس و پرسشنامه میانجیگری سرمایه فکری بونتیس) استفاده شد. داده های به دست آمده در سطح آمار توصیفی با استفاده از مشخصه‌های آماری فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی، از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون و معادلات ساختاری با کمک نرم افزار spss ویراست 21 و LISREL نسخه 8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که رفتار سازمانی مثبت گرا و حمایت سازمانی ادراک شده با میانجیگری سرمایه فکری توانستند 804/0 خلاقیت مدیران را پیش بینی کنند.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: رفتار سازمانی مثبت گرا، حمایت سازمانی ادراک شده، خلاقیت، سرمایه فکری، مدیران.

M.A. Thesis:

The Relationship between Positive Organizational Behavior٫ Perceived Organizational Support and Ethics with Intellectual Capital Mediation in Sabzevar Elementary School Principals in the School Year ۲۰۱۹-۲۰

The aim of this study was to investigate the relationship between positive organizational behavior, perceived organizational support and creativity mediated by intellectual capital in primary school principals in Sabzevar in the academic year 1399-99. The research method is applied in terms of purpose and descriptive and correlational in terms of data collection and is precisely structural equations. The statistical population included all principals and deputies of Sabzevar primary schools in the academic year of 1399-99 in the number of 318 people, of which 187 people were selected as a sample and based on Morgan table by simple random sampling. Standard questionnaires (Organic Behavior of Oregon and Kanowski, Perceived Organizational Support Questionnaire of Eisenberger et al., Abedi Creativity Questionnaire (abbreviated form of Torrance and Bontis Intellectual Capital Mediation Questionnaire) were used to assess the influencing factors. The level of descriptive statistics was analyzed using statistical characteristics of frequency, percentage, mean and standard deviation and at the level of inferential statistics, Pearson correlation coefficient and regression test and structural equations were analyzed using SPSS software version 21 and LISREL version 8. The results showed that positive organizational behavior and perceived organizational support mediated by intellectual capital were able to predict 0.804 of managers' creativity

Keywords: Positive Organizational Behavior, Perceived Organizational Support, Creativity, Intellectual Capital, Managers