دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: کلثوم خیرابادی، ۱۳۹۹

بررسی رابطه هوش هیجانی ، سبک های ابراز خشم و تاب آوری با بهزیستی روانی در زنان مطلقه شهر سبزوار در سال ۱۳۹۸

چکیده هدف از این مطالعه، شناسایی بررسی رابطه هوش هیجانی، سبک‌های ابراز خشم و تاب‌آوری با بهزیستی روانی در زنان مطلقه شهر سبزوار در سال 1398 بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه زنان مطلقه شهر سبزوار(750نفر) بود که از میان آن‌ها250 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان گروه نمونه با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق مقیاس هوش هیجانی پترایدز و فارنهام(2002)، مقیاس ابرازخشم حالت صفت اسپیلبرگر(1999)، مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون(2003) و مقیاس بهزیستی روانی ریف(1995)، جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار spss ویراست 23استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد که بین هوش هیجانی(و مؤلفه‌هایش)، سبک‌های ابراز خشم(و مؤلفه‌هایش) و تاب‌آوری با بهزیستی روانی رابطه معناداری وجود دارد )05/0(p< و متغیرهای هوش هیجانی، سبک‌های ابراز خشم و تاب‌آوری قادرند بهزیستی روانی زنان مطلقه شهر سبزوار را پیش‌بینی کنند.

کلیدواژه‌ها: هوش هیجانی، سبک‌های ابراز خشم، تاب‌آوری، بهزیستی روانی

M.A. Thesis:

Investigate of relationship emotional intelligence, anger expression styles and resilience with psychological well-being in divorced women Sabzevar city 2019.

Abstract: The purpose of this study was to identify the relationship between emotional intelligence, anger expression styles and resilience with psychological well-being in divorced women in Sabzevar city in 2019. The research method was descriptive-correlational and statistical population included all divorced women in Sabzevar city (750 people), of which 250 people were selected as a sample group using Morgan table by simple random sampling method. The required information was collected through the Petrids and Farnham Emotional Intelligence Scale (2002), the Spielberger state expression rating scale (1999), the Connor and Davidson resilience scale (2003), and the Riff psychological well-being scale (1995). Pearson correlation test and regression analysis using SPSS 23 software were used to analyze the data. The findings showed that there was a significant relationship between emotional intelligence (and its components), anger expression styles (and its components) and resilience to psychological well-being (p <0.05) and emotional intelligence variables, anger expression and resilience styles were able to improve the psychological well-being of divorced women in Sabzevar city .

Keywords: Emotional Intelligence, anger expression styles, Resilience, psychological well-being.