دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
دوشنبه، ۳۱ شهریور، ساعت ۱۰:۰۰، مجتمع ساختمان اداری اتاق ۲۱۹
نویسنده: مهرابادی، طیبه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر سیداحمد محمدی حسینی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
رشته‌ی مدیریت آموزشی
دانشجویان، پویاترین قشر هر جامعه ای را تشکیل می دهند و سلامت این قشر تا حد زیادی لازمه سلامت بسیاری از آحاد جامعه است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه فضای سبز دانشگاه حکیم سبزواری ...


دوشنبه، ۳۱ شهریور، ساعت ۱۱:۴۵، ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: کلاته عربی، اکرم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر محمد پور‌احتشام
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
رشته‌ی مدیریت مالی
چکیده: این تحقیق رابطه بین قدرت اجرایی مدیر عامل و عملکرد اجتماعی با نقش تعدیل گری استقلال هیات مدیره و دوره تصدی مدیرعامل مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری تحقیق شرکت‌ها ...


دوشنبه، ۳۱ شهریور، ساعت ۱۲:۰۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۹
نویسنده: حامدنیا، بتول ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر علی کریمی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
رشته‌ی روانشناسی شخصیت
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین میزان التزام به فریضه نماز با اضطراب مرگ و هوش معنوی در طلاب علوم دینی شهرستان سبزوار می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. بر این اسا ...


سه‌شنبه، ۱ مهر، ساعت ۱۰:۰۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: سبحانی فر، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر فرشاد جابری کوشکی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
رشته‌ی روان شناسی شخصیت
در پژوهش حاضر به بررسی رابطه تاب آوری دانش آموزان پسر دوره ابتدایی(پایه چهارم- پنجم و ششم) شهرستان سبزوار بر اساس متغیرهای مکان کنترل و خلاقیت پرداخته شد. این پژوهش با هدف بررسی را ...


سه‌شنبه، ۱ مهر، ساعت ۱۲:۰۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: خرمی، امنه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر فرشاد جابری کوشکی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
رشته‌ی روان شناسی شخصیت
هدف پژوهش اثر بخشی طرحواره درمانی هیجان مدار بر بهزیستی روانشناختی و سازگاری زناشویی در زنان 20 تا 35 ساله منطقه 14 معصوم شهر نیشابور بود. نوع تحقیق کاربردی، از نوع نیمه آزمایشی(ط ...